- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

UCHWAŁA NR XVIII/163/20

RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na zasadach określonych w ustawie i niniejszym programie.
 2. Organizacje mogą również składać wnioski przed ogłoszeniem konkursu albo z jego pominięciem, na zasadach określonych odpowiednio w art. 12 albo art. 19a ustawy.

 

 1. Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarte konkursy ofert nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Konkursy ogłasza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.brzeg-powiat.pl/ , na stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, a dodatkowo w prasie lub w innej formie — jeżeli tak zadecyduje Zarząd Powiatu Brzeskiego.
 3. Zarząd Powiatu Brzeskiego może podzielić zadania, o których mowa w § 6 lub § 7, na kilka odrębnych konkursów, a także ograniczyć konkurs tylko do wybranych zadań.

 

 1. Do podstawowych zadań komisji w szczególności należy:
  • ocena ofert złożonych w konkursie pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów wymienionych w § 2, a w szczególności zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy;
  • występowanie do Zarządu Powiatu Brzeskiego z propozycją (rekomendacją) dotyczącą zgłoszonych ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzi od 5 do 7 osób.
 3. Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza termin i dopuszczalną formę wskazywania kandydatów przez organizacje.
 4. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs ofert dotyczy.
 5. Zarząd Powiatu Brzeskiego powołując komisję wskazuje swojego przedstawiciela oraz jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 6. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
 2. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 3. Komisja głosuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu.
 4. Każdemu członkowi komisji przysługuje równe prawo głosu.
 5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 6. Protokół posiedzenia komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu jej członkowie.
 7. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.
 8. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem prac składa pisemne oświadczenie o istnieniu lub nieistnieniu okoliczności powodujących jego wyłączenie z prac komisji.
 9. W pierwszej kolejności komisja dokonuje weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, zgodnie z kartą oceny formalnej oferty
 10. Ocena ofert pod względem merytorycznym odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty
 11. Karty oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej stanowią załączniki ogłoszenia o konkursie.
 12. Komisja opracowuje listę ofert rekomendowanych, na podstawie której Zarząd Powiatu Brzeskiego rozstrzyga konkurs.

 

 1. Celem działalności zespołów może być w szczególności:
  1. diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
  2. tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
  3. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
 2. Utworzenie zespołu może nastąpić z inicjatywy powiatowego organu administracji publicznej lub na umotywowany wniosek organizacji kierowany do Starosty Powiatu Brzeskiego.

 

 1. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej wykaz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, z podaniem:
 1. Sprawozdanie powinno również zawierać zwięzły opis innych zrealizowanych form współpracy powiatu z organizacjami, o których mowa w § 8.

 

 1. W ramach konsultacji projekt został ogłoszony na stronie internetowej starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w starostwie wraz z informacją o możliwości składania opinii w wyznaczonym terminie. W trakcie konsultacji zgłoszono 2 opinie:

— Zarząd Powiatu Brzeskiego rozpatrzył opinie w dniu 12 listopada 2020 r., pozostawiając w tym zakresie projekt uchwały bez zmian.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

(−)

Janusz Jakubów