UCHWAŁA NR 47/2019
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego

Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr III/35/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli do rady działalności pożytku publicznego oraz wynikami głosowania na kandydatów na członków powiatowej rady działalności pożytku publicznego w Brzegu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji w składzie:
1) przedstawiciele Zarządu Powiatu Brzeskiego:
a) Arletta Kostrzewa,
b) Henryk Wróbel,
c) Maciej Stępień;
2) przedstawiciele Rady Powiatu Brzeskiego:
a) Adam Dziasek,
b) Arkadiusz Majewski;
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. . poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), prowadzących działalność na terenie powiatu brzeskiego:
a) Agnieszka Bucma,
b) Ilona Gwizdak,
c) Józef Hrynczyszyn,
d) Magdalena Kłoda,
e) Ewa Lin,
f) Małgorzata Naumowicz,
g) Wojciech Nizio,
h) Michał Roman.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 marca 2019 r.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:
Starosta Jacek Monkiewicz (−)
Wicestarosta Ewa Smolińska (−)
Monika Jurek (−)
Tomasz Komarnicki (−)
Arletta Kostrzewa (−)

 

Wydrukuj stronę