Brzeg, dnia 8 stycznia 2020 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, do opiniowania ofert konkursowych.

Propozycje należy składać w formie pisemnej (na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2020) na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl bądź  systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 r.

W skład komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2d wyżej cytowanej ustawy wchodzą  osoby  wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 tejże ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

formularz

STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

Wydrukuj stronę