UCHWAŁA NR 149/2020

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w związku z § 14 uchwały Nr IX/89/19  Rady Powiatu Brzeskiego z 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. uchwala się, co następuje:

 • 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu brzeskiego przez jego zlecenie w trybie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”. Z konkursu wyłączone jest finansowanie zadań określonych w art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251), jeżeli te zadania lub ich finansowanie wpłyną na poprawę warunków uprawiania sportu tylko przez członków klubu sportowego. Celem zadania jest wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu brzeskiego.

 • 2

Na realizację zadania określonego w § 1  przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 25.000 .

 • 3
 1. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 30 % możliwych punktów.
 3. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
 4. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5000,00 zł.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 6. Z dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:
 • nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,
 • koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,
 • koszty obsługi administracyjnej zadania, w szczególności wynagrodzenie koordynatora, obsługa finansowa i prawna zadania, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura organizacji.
 1. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być finansowane koszty udziału w zadaniu wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania np. trenerów.
 3. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania.
 • 4
 1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji przewidywanych kosztów do 10% danej pozycji kosztorysowej. Zmiany te nie wymagają zgody Powiatu Brzeskiego.
 3. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.
 4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich materiałach związanych
  z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
  w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
  iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.
 • 5
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje:
 • których statut/regulamin przewiduje prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • które są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
  Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2020 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę, nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (jeśli posiada) oraz z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej” .
 2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
 3. Oferty należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: brzeski.opolski.sisco.info w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
 5. Do ofert należy dołączyć aktualną wersję statutu/regulaminu organizacji.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutem/ regulaminem.
 7. W przypadku złożenia kopii statutu/regulaminu wymagane jest potwierdzenie zgodności z jego oryginałem na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej.
 8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.
 9. Oferty:
 • bez wymaganego załącznika wskazanego w ust. 6;
 • nie spełniające wymogu wskazanego w ust. 7 i ust. 8

pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana, drogą mailową na adres wskazany w ofercie, do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.

 1. Oferty:
 • złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu ust. 1;
 • złożone na formularzu innym niż określony w ust. 4;
 • niespełniające wymogów wskazanych w 3;
 • których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;
 • nieczytelne;
 • niekompletnie wypełnione;
 • nie uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy sytuacji wskazanej w ust. 10)

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
 2. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1.
 • 6
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • ocenia zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego;
  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania publicznego;
  • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
  • ocenia udział środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację zadania publicznego;
  • uwzględnia wkład osobowy i rzeczowy;
  • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
  • uwzględnia fakt posiadania zaległości z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
 4. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.
 5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 6. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.
 8. Zarząd Powiatu Brzeskiego unieważni konkurs, jeżeli:
 • nie zostanie złożona żadna oferta,
 • wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 • żadna z ofert nie spełni warunku określonego w 3 ust. 2.
 • 7
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
  w składzie:
 • Arletta Kostrzewa – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
 • Maciej Róg – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
 • Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Klaudia Siwula – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;
 • Maciej Stępień – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji,
 • Violetta Rutkowska-Litwiniuk – wskazana przez Stowarzyszenie „Grodkowiacy”, jako członek komisji.
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr IX/89/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 • 8

W roku 2019 Powiat Brzeski zrealizował następujące zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie „Nasze Osiedla” Gram na boisku a nie na tablecie ! 3.550 zł
2. Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze

z siedzibą w Skorogoszczy

Rekreacyjne ćwiczenia w wodzie i na sali gimnastycznej 3.915 zł
3. Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” Sport to super sprawa i dobra zabawa 5.000 zł
4. Brzeskie Stowarzyszenie

Chorych na SM

Żyć aktywnie 3.535 zł
5. Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień” Ze sportem za pan brat III 5.000 zł
6. UKS Szkolna Akademia Piłkarska Aktywna mama – kontynuacja 4.000 zł
 • 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

 • uchwałę Nr IX/89/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.;
 • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 10

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20.

 • 11

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem  danych  osobowych wskazanych  w  ofercie jest  Powiat  Brzeski − Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl;

2) z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Brzegu  można  skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających  z prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – zorganizowania i przeprowadzenia konkursu;

4 ) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww celu.;

5) dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych  osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania, instytucjom publicznym;

6) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a po jego zakończeniu  przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera) – 5 lat;

8) osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu  na to,  że  określona w  pkt 3 podstawa  jest  inna  niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 • 12

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.

 • 13

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 • 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

 

załącznik nr 1- karta oceny formalnej oferty konkursowej

załącznik nr 2- karta oceny merytorycznej oferty konkursowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę