- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 337/2021

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z § 14 uchwały Nr XVIII/163/20 Rady Powiatu Brzeskiego z 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. uchwala się, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu brzeskiego przez jego zlecenie w trybie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”. Celem zadania jest wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu brzeskiego.

 §2

Na realizację zadania określonego w § 1  przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 20.000 .

  §3

 1. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 30 % możliwych punktów. Dotacja przyznawana jest organizacjom według listy rankingowej, o której mowa w 6 ust. 5, do wyczerpania środków.
 3. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
 4. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5000,00 zł. Pozostałe 20% może być pokryte z wkładu własnego finansowego, bądź niefinansowego organizacji, bądź ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania. Warunkiem uwzględnienia świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest statutowa możliwość prowadzenia przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie zgodnym z oferowanym zadaniem.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 6. Z dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:
 1. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być finansowane koszty udziału w zadaniu wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania np. artystów, prelegentów.
 3. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania.                                                                                                                                             §4
 1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% danej pozycji kosztorysowej. Zmiany te nie wymagają zgody Powiatu Brzeskiego.
 3. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.
 4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich materiałach związanych
  z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
  w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
  iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.
 6. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest od dnia 6 września 2021 r. do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
 7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6 dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 6 września 2021 roku, trwające w dniu 6 września 2021 roku lub rozpoczynające się po dniu 6 września 2021 roku.

               § 5

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje:
 1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
  Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę, nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (jeśli posiada) oraz z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury”.
 2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
 3. Oferty należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: brzeg-powiat.pl w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2021.
 5. Do ofert należy dołączyć aktualną wersję statutu/regulaminu organizacji.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutem/ regulaminem.
 7. W przypadku złożenia kopii statutu/regulaminu wymagane jest potwierdzenie zgodności z jego oryginałem na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej.
 8. Oferty złożone:
 1. Oferty:

pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana, drogą mailową na adres wskazany w ofercie, do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.

 1. Oferty:

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
 2. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1.

§6

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19 maja 2021 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
 1. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.
 2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego tworząc listę rankingową na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 3. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej organizacje o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 4. W sytuacji odstąpienia organizacji od zawarcia umowy, bądź niepodpisania przez nią umowy w wyznaczonym terminie, przyjmie się do realizacji ofertę organizacji, która uzyskała na liście rankingowej następną najwyższą ocenę, z zastrzeżeniem 3 ust. 5.
 5. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.
 6. Zarząd Powiatu Brzeskiego unieważni konkurs, jeżeli:

§7

 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
  w składzie:
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

§8

W roku 2020 Powiat Brzeski zrealizował następujące zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury:

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2

w Brzegu

Muzyko-granie-branie i -dawanie 4.500 zł
2. Stowarzyszeniem Musica Aeterna 13 Festiwal Piastów Śląskich 3.100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

§10

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20.

§11

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

§12

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.

§13

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

 

 

 

Do pobrania: Załącznik nr 1 – karta oceny formalnej oferty konkursowej

Załącznik nr 2 – karta oceny merytorycznej oferty konkursowej