Brzeg, dnia 21 stycznia 2019 r.

 

 

Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków

Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu

 

 

Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłoszonego w dniu
2 stycznia 2019 r., kartę zgłoszeniową złożyły następujące organizacje pozarządowe:

  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Powiatowy w Brzegu;
  • Fundacja „MARKO” na rzecz Osób Niepełnosprawnych;
  • Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM;
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej;
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „ŚWIT”;
  • Odnowa Wsi Szydłowice.

Karta Odnowy Wsi Szydłowice nie podległa rozpatrzeniu ze względu na błędy formalne.

 

Zgodnie z § 3 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 13 członków, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wobec faktu braku skutecznego zgłoszenia wymaganej liczby przedstawicieli organizacji, Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, do którego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) prowadzące działalność na terenie powiatu brzeskiego.

Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka rady. Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonej karcie zgłoszeniowej. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie :

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

Karty zgłoszeniowe należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii  Ogólnej  Starostwa  Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2019 r.

Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

                                                                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                                                                                (−)

                                                                                                                                              Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę