OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
 Z NIRUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNM

Na podstawie art. 113 ust. 7, art.  114 ust. 3 i 4, art. 113 ust. 7, 124 ust 1 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Brzeski informuje
 
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w gminie Skarbimierz, obręb Skarbimierz, oznaczonej jako działka nr 199 o pow. 1,6973 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1B/00003644/9, poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. działkę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kv relacji Hermanowice- Czechnice- Klecina”.
 
 Powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych zmarłego właściciela nieruchomości oraz inne  osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia ogłoszenia informacji zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości Staroście Brzeskiemu 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20.
Po upływie dwóch miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 
 
 
 
Wydrukuj stronę