OGŁOSZENIE O WOLNYM [KIEROWNICZYM*] STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

NACZELNIKA

W WYDZIALE DRÓG

W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU

z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

 

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku):

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo;
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat stażu pracy lub wykonywanie
  co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze związanym
  z budownictwem lub drogownictwem;
 • znajomość następujących przepisów prawa:
 1. ustawa o samorządzie powiatowym,
 2. ustawa o pracownikach samorządowych,
 3. ustawa o finansach publicznych,
 4. ustawa prawo zamówień publicznych,
 5. ustawa o drogach publicznych,
 6. ustawa prawo budowlane,
 7. ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
  w zakresie dróg publicznych,
 8. ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych,
 9. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 10. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
 11. ustawa prawo o ruchu drogowym,
 12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach,
 13. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 


Wymagania dodatkowe
(pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na tym stanowisku):

 • wykształcenie wyższe – specjalność w zakresie drogownictwa;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • uprawnienia budowlane;
 • komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem.


Warunki pracy na stanowisku
:

 • miejsce pracy: Brzeg
 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • z osobą wyłonioną w wyniku naboru przewidywane jest zawarcie umowy o pracę na czas określony (jeżeli przepisy prawa na to pozwolą, pracodawca może przedłużyć umowę lub zawrzeć umowę na czas nieokreślony);
 • zatrudniona osoba będzie pracownikiem samorządowym na stanowisku urzędniczym, którego obowiązki i uprawnienia określają w szczególności: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późń. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1320 z późń. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
  15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 późń. zm.), regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu
  i inne;
 • urzędnika samorządowego obowiązuje zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
 • przewiduje się upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, z czym wiąże się zakaz podejmowania lub obowiązek niezwłocznego zakończenia działalności (w szczególności gospodarczej) zabronionej na takim stanowisku przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399);
 • stanowisko wyposażone będzie w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, telefon, kserokopiarkę, drukarkę, faks, skaner.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie obsługi zadań i kompetencji w zakresie planowania, budowy,
  przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, na zasadach
  określonych w odrębnej ustawie, w tym także nadzorowanie prac zleconych
  w drodze zamówień publicznych;
 • organizowanie wykonywania zadań komórki wynikających z przepisów prawa,
  zarządzeń i poleceń starosty, uchwał rady i zarządu;
 • zapewnienie opracowania programów i planów zadań należących do komórki;
 • opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu powiatu w części
  dotyczącej zadań komórki;
 • bieżąca kontrola wykonywania zadań finansowych ze środków będących
  w dyspozycji komórki;
 • zapewnienie opracowania sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej komórki;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych starosty, zarządu, rady i jej komisji;
 • przygotowywanie dla potrzeb starosty i zarządu oraz w celu przedłożenia radzie
  i jej komisjom projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych komórce;
 • zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania
  administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących
  do właściwości komórki;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości komórki;
 • zapewnienie przestrzegania w komórce informacji (tajemnic) ustawowo
  chronionych;
 • zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy starostwa, a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronie danych osobowych oraz ochronie przeciwpożarowej;
 • wykonywanie przez kierownika komórki oraz zapewnianie realizacji przez
  podległą komórkę — nałożonych zadań obronnych;
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, jednostkami
  organizacyjnymi powiatu, służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań powiatu, a także z Samorządowym Kolegium Odwoławczym, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi jednostkami realizującymi zadania społeczno-gospodarcze na rzecz powiatu;
 • usprawnianie organizacji i form pracy komórki oraz podejmowanie działań na rzecz usprawniania pracy starostwa;
 • współpraca z Biurem Rady Powiatu w zakresie rozpatrywania i załatwiania
  interpelacji i wniosków radnych oraz odpowiadania na ich zapytania;
 • współpraca z komisjami rady w zakresie kompetencji powiatu;
 • współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych;
 • współdziałanie w zakresie akcji kurierskiej;
 • przygotowywanie informacji publicznej w celu jej udostępnienia w Biuletynie
  Informacji Publicznej oraz na wniosek osoby wykonującej prawo do informacji
  publicznej;
 • przekazywanie służbom statystyki publicznej zgromadzonych danych administracyjnych w zakresie określonym w programach badań statystycznych, w szczególności w formie wyciągów z rejestrów, kopii i zbiorów danych, zebranych
  deklaracji, dokumentów ewidencyjnych i innych formularzy urzędowych,
  wyników pomiarów, danych monitoringu środowiska oraz udostępnianie danych
  z baz danych systemów informatycznych;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników starostwa zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
 • sporządzanie kart stanowisk pracy pracowników starostwa.

 

Wymagane dokumenty podpisane przez kandydata:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (curriculum vitae) własnoręcznie podpisany;
 • wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_109 w zakładce Nabór Urzędników w Starostwie Powiatowym w Brzegu);
 • oświadczenie (lub oświadczenia) kandydata (do pobrania na stronie http://brzeski.opolski.sisco.info w zakładce: Nabór urzędników w starostwie):
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie następujących dokumentów, poświadczone przez kandydata na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem:
 1. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia; w przypadku trwającego zatrudnienia przedkłada się zaświadczenie pracodawcy albo kopię umowy o pracę i oświadczenie kandydata – o dalszym trwaniu zatrudnienia, podpisane nie wcześniej niż miesiąc przed ogłoszeniem naboru,
 2. dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień zawodowych lub innych umiejętności, jeżeli kandydat takie posiada,
 4. jeżeli kandydatowi przysługuje pierwszeństwo na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych–dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w szczególności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz podpisanego przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tej szczególnej kategorii danych osobowych, pod rygorem nieuwzględnienia pierwszeństwa i zniszczenia danych szczególnej kategorii w razie niedołączenia takiej zgody (do pobrania na stronie https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_109

w zakładce Nabór Urzędników w Starostwie Powiatowym w Brzegu);

5. zaświadczenia poświadczającego odbycie służby przygotowawczej oraz/albo zdanie egzaminu na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, jeżeli kandydat takie posiada.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać:

1) w postaci papierowej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub
za pośrednictwem innej osoby w punkcie kancelaryjnym w siedzibie urzędu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Naczelnika w Wydziale Dróg” do dnia 26 października 2020 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Starostwa w godzinach 7:15-15:00 (nie należy zostawiać ofert w skrzynce!) albo

2)   środkami komunikacji elektronicznej (np. ePUAP, e-mail), pod warunkiem użycia   formatów określonych w przepisach o Krajowych Ramach Inter-operacyjności  (np. DOC, PDF) oraz złożenia przez kandydata podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego (np. ePUAP).”,

(uwaga: decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania!).

 

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 6% lub więcej / poniżej 6%*. Jednakże, nabór dotyczy stanowiska kierowniczego. W związku z powyższym, kandydatowi na stanowisko urzędnicze kierownicze będącemu osobą niepełnosprawną, nawet jeżeli złoży wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność i jednocześnie znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów nie przysługuje uprawnienie do skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu — stosownie do art. 13a w związku z art. 13 ust. 2b ustawy o pracownikach samorządowych w znowelizowanym brzmieniu ogłoszonym w Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183.

 

Termin, miejsce i rodzaj postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, na które należy stawić się z dokumentem tożsamości. Sposób sprawdzenia kwalifikacji kandydatów (część pisemna, część ustna i końcowa) zostanie ustalony po upływie terminu składania dokumentów w zależności od liczby kandydatów. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalnych i dopuszczenia do tego postępowania oraz jego sposobu należy uzyskać samemu telefonicznie w dniu 27 października 2020 r.  w godzinach 1300–1500. Starostwo nie będzie odrębnie zawiadamiało kandydatów!

 

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną ( kadry@brzeg-powiat.pl  lub kadry2@brzeg-powiat.pl) lub w godzinach 1000–1500 pod numerem telefonu  77 444 79 37 lub 77 444 79 59.

 

Informacja o danych osobowych dla kandydatów:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod   nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 15 ust. 3 w związku z art. 13 a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) po tym okresie zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników naboru;

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) Pani/Pana dane  nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt. 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

 

 

 

 

PRACODAWCA

 

Starosta  Jacek Monkiewicz
(−)

 

Wydrukuj stronę