Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego zwołuje XIX sesję Rady Powiatu Brzeskiego na dzień 17 grudnia 2020 r.o godz. 10.00. Sesja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.
 
Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Brzeskiego:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 26.11.2020 r.
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
5. Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2021 :
a) opinia RIO,
b) opinie i wnioski komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały
7. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2032:
a) opinia RIO,
b) opinie i wnioski komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał:
a) ws. ustalenia rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Brzeskiego w 2021 roku ,
b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032
c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020
d) ws. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
9. Rozpatrzenie skarg:
a) przekazanie skargi nr OR.1510.11.2020) do Komisji Skarg , Wniosków i Petycji – skarga na Dyrektora BCM.
10. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
Wydrukuj stronę