Brzeg, dnia 18 września 2023 r.

G.6840.1.2.2022

Starosta Brzeski

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; powierzchnia nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona
w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 13, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 551/7 o powierzchni 0,1151 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00020984/9.

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę gruntu położoną w południowej części Brzegu, około 1700 m od centralnej części miasta, w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji usługowej, przy ulicy o natężonym ruchu samochodowym (ul. Włościańska). Działka ma kształt regularny, teren jest nieurządzony, częściowo ogrodzony – ogrodzenie wzdłuż granicy z działką nr 551/8
i wzdłuż granicy z działką nr 503 (droga krajowa nr 39, ul. Włościańska), brak ogrodzenia wzdłuż granicy z działką nr 551/19. Działka jest częściowo uzbrojona. Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Budynek jest podłączony do sieci telekomunikacyjnej przechodzącej przez sąsiednią działkę
nr 551/19. Sieć energetyczna jest doprowadzona z nieruchomości sąsiedniej – działki nr 551/19 (teren dawnej cegielni). Działkę w jej południowej części (wzdłuż ulicy) przecina podziemna sieć ciepłownicza. Działka przylega do drogi publicznej (dz. nr 503 – droga krajowa nr 39), przy czym wjazd na teren nieruchomości realizowany jest przez działkę sąsiednią – brama wjazdowa zlokalizowana jest na działce nr 551/19, brak ustanowionej służebności przejazdu. Wjazd oraz infrastruktura energetyczna jest wspólna, ponieważ wraz z działką przyległą jest to teren dawnej cegielni. Organ dysponuje opinią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Opolu, zgodnie
z którą istnieje możliwość realizacji zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 39 do działki 551/7. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego, nabywca nieruchomości powinien wystąpić do GDDKiA Oddział w Opolu ze stosownym wnioskiem. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej około 1910 r., murowany z cegły, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Strop drewniany, elewacja nieocieplona. Drzwi płytowe i drewniane, stolarka okienna drewniana, podłogi w zależności od funkcji pomieszczeń drewniane, w części pomieszczeń gumoleum, w łazience płytki ceramiczne. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, brak tynków zewnętrznych. Budynek jest wyposażony
w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania kotłem na opał stały zlokalizowanym w piwnicy (kocioł nie stanowi własności Skarbu Państwa). W skład instalacji c.o. nie wchodzą grzejniki. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 107,37 m2 (nie została zmierzona powierzchnia jednego
z pomieszczeń na parterze), powierzchnia zabudowy 194 m2. Na parterze budynku znajdują się 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, hol z klatką schodową
o konstrukcji drewnianej. Ponadto kotłownia i skład opału oraz pomieszczenia gospodarcze w piwnicy i na strychu. Stan techniczny budynku bardzo zły, do kapitalnego remontu. Pokrycie dachowe nieszczelne, konstrukcja dachu
z ugięciami, brak rur spustowych. Elewacja zawilgocona, nieocieplona, dach nieocieplony. Strop zawilgocony. Stolarka okienna i drzwiowa zużyta, nieszczelna. Ściany zabrudzone, na sufitach zacieki. Instalacje do wymiany. Budynek nie jest zamieszkany, nie był na bieżąco konserwowany ani remontowany. Jeden z pokoi,
z którego wydzielono łazienkę pełnił funkcję biurową, pozostałe pomieszczenia stanowiły część mieszkalną z węzłem sanitarnym w kuchni. Budynek figuruje
w gminnej ewidencji zabytków.

 

 • Informacja o charakterystyce energetycznej budynku:
 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową:

EU = 530,07 kWh/(m2 ∙ rok)

 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową:

EK = 1395,01 kWh/(m2 ∙ rok)

 1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną:

EP = 1583,96 kWh/(m2 ∙ rok)

 1. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową:

UOZE = 0,00%

 1. Jednostkowa wielkość emisji CO2:

ECO2 = 0,49 t CO2/(m2 ∙ rok)

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, zgodnie z uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej
w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121 z dnia 6 lutego 2004 r. ze zm.) jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D17b MN/U/KS ze sposobem użytkowania podstawowego (w obszarze o niskiej intensywności): funkcja mieszkaniowa z usługami oraz zielenią; funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią; funkcja obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw. Działka nr 551/7 położona jest w granicach terenu o podstawowej funkcji usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub funkcji mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN) w obrębie planowanego zainwestowania.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustalono.

 

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń
  i zobowiązań.

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Tryb zbycia: sprzedaż w drodze rokowań po I i II przetargu, zakończonych wynikami negatywnymi, dokonywana za zgodą Wojewody Opolskiego na podstawie Zarządzenia Nr 137/22 z dnia 7 grudnia 2022 r. oraz na podstawie Zarządzenia
Nr 1/2023 Starosty Brzeskiego z dnia 4 stycznia 2023 r.

 

 1. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza wynosi 150 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 i 1598).

 

 1. Terminy przeprowadzonych przetargów:

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony 28 maja 2023 r.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony 7 sierpnia 2023 r.

 

 1. Dodatkowe warunki rokowań: nie ustala się.

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia rokowań:

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 24 października 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ulicy Robotniczej 12, pokój nr 104 na I piętrze, budynek B.

 

 1. Warunki udziału w rokowaniach:
 1. Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • zgłoszą swoje uczestnictwo w rokowaniach na piśmie w zamkniętej kopercie
  z napisem „Rokowania na sprzedaż działki nr 551/7” do dnia
  19 października 2023 r. do godz. 1500 w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ulicy Robotniczej 20. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w rokowaniach decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu organizującego rokowania.
 • wpłacą zaliczkę w formie, terminie i wysokości, określonych w punkcie XIII niniejszego ogłoszenia,
 • stawią się na rokowania osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub przez pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów). Osoba będąca pełnomocnikiem winna posiadać przy sobie pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis. Osoby stawiające się na rokowania winny okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

 

 1. Zgłoszenie do rokowań (prosimy wypełniać na załączonym druku) powinno zawierać:
 • imię, nazwisko, numer PESEL, adres i adres do doręczeń zgłaszającego, w tym adres elektroniczny albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną lub innym podmiotem,
 • imię, nazwisko, numer PESEL, adres i adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny przedstawiciela zgłaszającego lub osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (cena płatna jednorazowo czy na raty).
 • proponowane ilości rat, ich wysokości określone jako część proponowanej ceny oraz terminy płatności,
 • zastrzega się, że zgodnie z art. 70 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463
  i 1506) może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy z tytułu zabezpieczenia niezapłaconej części ceny podlega zabezpieczeniu hipoteką na rzecz Skarbu Państwa. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
 • numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę,
 • podpis zgłaszającego,
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. Dowodami tymi są oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. Osoby te zobowiązane są ponadto do złożenia wraz ze zgłoszeniem do rokowań pisemnego zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej
  w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

W przypadku, gdy zgłoszenie składa pełnomocnik do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis.

 

 1. Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań na warunkach ustalonych podczas rokowań lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że na dzień rokowań pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej (w przypadku wygrania rokowań, umowę o rozdzielności majątkowej należy przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości).

 

 1. Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu rokowań i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach
  i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. Osoba przystępująca do rokowań zobowiązana jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań wymaga takiego zezwolenia.

 

 1. Granice nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem rokowań. Przystępujący do rokowań powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu rokowań, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do rokowań i stanowi obszar jego ryzyka. Uwaga: nie wyklucza się, że na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.) lub sieci uzbrojenia niewidoczne na mapie zasadniczej. W przypadku, gdyby okazało się, że na nieruchomości znajdują się pozostałości podziemnej infrastruktury, nabywca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Skarbu Państwa – Starosty Brzeskiego.

 

 1. Zaliczka:
 1. Wysokość zaliczki wynosi 15 000,00 zł i jest płatna w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rachunku
  76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ulicy Wyszyńskiego 23 w terminie do dnia 18 października 2023 r. do godz. 2400
 2. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 3. Tytuł wpłaty zaliczki powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika rokowań oraz nieruchomość, której zaliczka dotyczy. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów, w tytule wpłaty wadium należy wskazać również numer KRS/REGON uczestnika rokowań.
 4. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 5. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
 6. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada. Rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 1. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 1. Uczestnik, który wygrał rokowania, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w rokowaniach (w przypadku ceny płatnej jednorazowo) lub pierwszej raty (w przypadku ceny rozłożonej na raty), pomniejszonej o wniesioną zaliczkę, przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006.
  Za termin zapłaty ceny lub raty uznaje się dzień wpływu należności na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 2. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.
 3. Wydanie nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 4. O miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego, tj. niestawienia się
  w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości lub pierwszej raty do dnia zawarcia umowy, Starosta Brzeski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

 1. Zastrzega się, że Staroście Brzeskiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 • Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań
  z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

 

 1. Informacja o wyniku rokowań zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 7 dni. Informację wywiesza się po
  7 dniach od dnia rozstrzygnięcia rokowań, tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań.

 

 1. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, budynek B, pok. nr 107, tel. 77 444 79 16

 

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w rokowaniach.

 

 

 

STAROSTA

 

Jacek Monkiewicz

 

 

 

Ogłoszenie o rokowaniach publikuje się na okres 30 dni, tj. od dnia 18.09.2023 r. do dnia
18.10.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12 i 20 oraz zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu http://bip.brzeg-powiat.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski.

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach publikuje się w Nowej Trybunie Opolskiej  w dniu 18.09.2023 r.

 

wzór zgłoszenia udziału dostępny tutaj

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis  13.09.2023 r.
Sprawdzenie i wstępna

akceptacja Izabela Wiecheć

 13.09.2023 r.

 

Wydrukuj stronę