Brzeg, dnia 22.02.2018 r.

G.6845.2.6 .2018

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1. Położenie i oznaczenie przedmiotu najmu:
Działka zabudowana nr 238 o pow. 0,1024 ha, położona przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu, ark.m.5, obręb Centrum, KW- OP1B/0017781/2. Granice wynajmowanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Najemca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

2. Opis przedmiotu najmu:
Działka zabudowana. Na działce położony jest budynek byłej szkoły o kubaturze – 4 786,0 m3, powierzchni zabudowy 456,00 m2, powierzchni użytkowej (wraz z piwnicami) – 1348,44 m2 . Budynek wybudowany przed 1945 rokiem w systemie tradycyjnym, podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi, murowany, z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką. Budynek posiada instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną oraz grzewczą. Ponadto na działce położone są: jednokondygnacyjny budynek gospodarczy oraz garaż, oba wzniesione w latach 70-tych XX wieku w systemie tradycyjnym, ze stropodachem płaskim krytym papą. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego – 36,50 m2, powierzchnia użytkowa garażu – 18,60 m2.
Faktyczna powierzchnia użytkowa budynków może się różnić od podanej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121, zmienionym uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009 r., poz.1307, działka nr 238, ark.m.5, obręb Centrum jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 4 MN/U/Z/Pp – na terenie o przeznaczeniu – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami skoncentrowanymi oraz zielenią (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania, w granicach: strefy I – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o starego miasta o wysokiej intensywności, strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy OW obserwacji archeologicznej. Budynek byłej szkoły położony na działce figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Forma udostępnienia:
Najem na cele oświatowe na okres 10 lat.

5. Miesięczny czynsz wywoławczy:
3.000,00 zł
Minimalne postąpienie podczas licytacji wynosić będzie 10 zł.
Do czynszu ustalonego w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

6. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu: 14.03.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

7. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
– prowadzą szkołę w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
– złożą pisemne zgłoszenie udziału w przetargu w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na najem –ul. Młynarska 12 w Brzegu” – do dnia 8.03r. do godz. 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20,
– stawią się na przetarg z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów) .

Zgłoszenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Osoby, które złożą zgłoszenia o innej treści niż zawarta w druku, zgłoszenia nieczytelne, niepodpisane, zawierające braki lub wypełnione niepoprawnie, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego notarialnie potwierdzoną kopię– o ile zgłoszenie składa pełnomocnik
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy najmu na warunkach zgłoszonych podczas przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Warunek ten nie dotyczy osób, które stawią się na przetargu ze współmałżonkiem,

8. Warunki zawarcia umowy najmu:
Umowa najmu o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz miesięczny.

Uwaga:
Druk zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz Umowa najmu o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia opublikowane są na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info. oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 22.02.2018r. w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) od dn. 22.02.2018r. do dnia przetargu

Do pobrania:

załącznik 1

załącznik 2

Wydrukuj stronę