Brzeg, 15 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Brzegu składa ofertę pracy na stanowisku: INSPEKTOR

WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub zarządzanie lub budownictwo

WYKSZTAŁCENIE DODATKOWE: mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub kurs specjalistyczny z zakresu zamówień publicznych

STAŻ PRACY: co najmniej trzy lata

WYMAGANIA DODATKOWE: minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

MIEJSCE PRACY: Starostwo Powiatowe w Brzegu, Biuro Zamówień Publicznych

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę na czas zastępstwa

WYMIAR ETATU: 1 etat

ZMIANOWOŚĆ: nie dotyczy

GODZINY PRACY: 7.15–15:15

WYNAGRODZENIE: 2 800 – 3 000 brutto miesięcznie

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej ustawą Pzp) oraz przyjętym regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Brzegu (zwanym dalej regulaminem);
 • udział w pracach komisji przetargowej w charakterze członka lub sekretarza, w tym przedstawianie na posiedzeniach komisji informacji – sprawozdania z oceny pod względem formalnym złożonych ofert;
 • opracowywanie sprawozdawczości z zakresie zamówień publicznych;
 • sporządzanie informacji, sprawozdań z wszczętych, prowadzonych i zakończonych postępowań w razie potrzeby;
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz zarządzeń starosty w sprawach zamówień publicznych;
 • monitorowanie terminów wynikających z ustawy Pzp w zakresie koniecznym do podjęcia czynności zmierzających do zwrotu wadium oraz monitorowanie terminów wykonania umów w zakresie koniecznym do podjęcia czynności zmierzających do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umów;
 • obsługa kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym;
 • archiwizacja dokumentacji;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa  i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

 

Życiorys (curriculum vitae) należy składać:

 • w postaci papierowej (własnoręcznie podpisany) za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w punkcie kancelaryjnym w siedzibie urzędu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Biurze Zamówień Publicznych ” do dnia 28 czerwca 2021 r.  w godzinach (715–1500(nie należy zostawiać ofert w skrzynce!);

albo

2) środkami komunikacji elektronicznej (np. ePUAP, e-mail), pod warunkiem użycia formatów określonych w przepisach o Krajowych Ramach Inter-operacyjności (np. DOC, PDF) oraz złożenia przez kandydata podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego (np. ePUAP). Oferty nie spełniające ww. warunków nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Brzegu jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, ul. Robotnicza 20.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e- mail odo@brzeg-powiat.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy o pracę – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji wynikającym z art.221 1 i 2 Kodeksu pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania lub instytucjom publicznym oraz podmiotom, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemu, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia naboru, a po tym okresie zostaną zniszczone. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres określony przepisami kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do kodeksu pracy – 10 lat.
 8. Ma Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
 9. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Nie przysługuje Pani/ Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3, zgodnie z art.17 ust. 3 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 11. Nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 12. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody.
 13. Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pan/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

Z UP. STAROSTY

Etatowy Członek Zarządu

Arletta Kostrzewa

Wydrukuj stronę