Brzeg, dnia 11.05.2016r.

G.6840.2.7.2015

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej

1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowej sprzedawanej w rokowaniach:

Samodzielny lokal mieszkalny nr 2, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 31D, obręb Grodków, ark.m.7, usytuowany na parterze budynku, ekspozycja dwustronna (zachód-północ), składa się : z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o pow. użytkowej 63,47 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy – komórka – o pow.40,93 m2 , wraz z udziałem w wysokości 2725/10000 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce nr 778/7 o pow.0,1299 ha – dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064247/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Budynek , w którym znajduje się lokal nr 2 to obiekt wolnostojący, mieszkalny, z początku XX w., jednopiętrowy, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej – murowany. Stropy drewniane, nad piwnicą ceramiczne, dach drewniany kryty dachówką, schody drewniane. Tynki cementowo-wapienne. Stolarka okienna i drzwiowa w częściach wspólnych budynku drewniana.

Lokal mieszkalny jest usytuowany na parterze budynku, ekspozycja dwustronna (zachód-północ). W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, w piwnicy – komórka.

Układ funkcjonalny pogorszony, ponieważ kuchnia jest przechodnia. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, instalacja grzewcza częściowo zdemontowana – brak pieca. Okna drewniane, podłoga drewniana pomalowana farbą olejną i przykryta częściowo wykładziną pcv, w łazience glazura. Lokal wymaga generalnego remontu.

Wraz ze sprzedażą ww. lokalu mieszkalnego sprzedawany jest udział 2/30 części w działce niezabudowanej Nr 778/6 o pow. 0,0179 ha, obręb Grodków, ark.m.7, KW: OPN/00064247/3, stanowiącej drogę dojazdową do budynku przy ul.Krakowskiej 31 w Grodkowie.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXX/219/98 z dnia 18 lutego 1998r. opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działki nr 778/7 i 778/6 posiada zgodę na przeznaczenie na cele nierolne i nieleśne, oznaczony jest symbolem C17 UO, ZP,US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno-wychowawczy. Z uwagi na projektowaną ulicę zbiorczą obowiązuje zakaz trwałego zainwestowania północno-zachodniej części działki. Projektowane boisko w północnej części działki zakładu.

2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania :nieruchomość jest wolna od obciążeń i

zobowiązań.

3. Forma zbycia: sprzedaż na własność

4. Tryb zbycia: rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym

( I przetarg odbył się 9.12.2015r.-cena wywoławcza 59.000,00 zł + 650,00 zł)

(II przetarg odbył się 2.03.2016r.-cena wywoławcza 45.000,00 zł + 650,00 zł)

5. Cena wywoławcza:

a) lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/7, wynosi :  35.000,00 zł.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT(stawka zw), na podstawie art.43 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.)

b) udziału 2/30 części we współwłasności gruntu(dz. 778/6) wynosi : 650,00 zł + podatek VAT, w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

6. Miejsce i termin rokowań:

Rokowania odbędą się w dniu 13.06. 2016r. o godz. 800 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

7. Warunki udziału w rokowaniach:

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

  • wpłacą zaliczkę w terminie i wysokości, określonych w punkcie 8 niniejszego ogłoszenia

  • złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – lokal mieszkalny nr 2 ul.Krakowska 31D w Grodkowie dz. nr 778/7 i 778/6” – do dnia 7.06.2016r. do godz. 1300 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20

  • stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)

Zgłoszenie udziału powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest

osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę za nieruchomość ( nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań wskazana w pkt.6 ogłoszenia) i sposób jej zapłaty. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat . Wierzytelność Powiatu Brzeskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Uwaga – zgłoszenie winno być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie lub – w

przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów przez uprawnionych jej

przedstawicieli lub pełnomocników.

Do zgłoszenia należy dołączyć :

– dowód wpłacenia zaliczki w wysokości, formie i terminie, opisanych w pkt.8 niniejszego

ogłoszenia,

– aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub

– aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw(dotyczy przedsiębiorstw państwowych)

– pełnomocnictwo

– numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę (dotyczy wszystkich uczestników rokowań)

– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380),

obowiązany jest dołączyć zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą rokowań, a przystępujący do rokowań składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o rokowaniach.

Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na rokowaniach ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i nie wnoszą do stanu technicznego przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

8. Zaliczka:

Wysokość zaliczki wynosi:

a) za lokal wraz z udziałem we współwłasności gruntu:  3.500,00 zł.

b) za udział 2/30 części we współwłasności gruntu(dz. 778/6): 65,00 zł.

i jest płatna w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 w terminie do dnia 7.06. 2016 r. do godz. 2400.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

UWAGI:

  • Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

  • Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym

  • w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada .

9 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: w wysokości 553,50 zł(brutto) , które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Rokowania organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490).

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Informacja o wynikach rokowań zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia rokowań tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w rokowaniach.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o rokowaniach ukaże się w dniu 11.05. 2016 r. w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres min.30 dni tj. od 11.05. 2016 roku do dnia rokowań.

Wydrukuj stronę