Brzeg, dnia 9 lutego 2023 r.

G.6840.1.6.2021

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815 oraz z 2022 r. poz. 1846
i 2185) Starosta Powiatu Brzeskiego odwołuje I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 479/58 o powierzchni 0,0021 ha, stanowiącej własność Gminy Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00049946/0. Przetarg miał się odbyć dnia 20 lutego 2023 r. o godzinie 1000 w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

Odwołanie przetargu następuje w związku z uzyskaniem przez organizatora przetargu informacji o uzasadnionej przeszkodzie uniemożliwiającej wzięcie udziału w przetargu
w wyznaczonym terminie przez osobę uprawnioną do udziału w przetargu.

Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski na okres 30 dni. Ponadto ogłoszenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w prasie lokalnej w dniu 14.02.2023 r.

 

z up. STAROSTY

Ewa Smolińska

Wicestarosta

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę