logo

OR.2110.3.2022.KM                                                                            Brzeg, dnia 16.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

inspektora

ds. inwestycji i remontów

W WYDZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU-BIURO INWESTYCJI

W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU

z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

III NABÓR

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku):

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura;
 • co najmniej 3 letni staż pracy;
 • doświadczenie w pracy biurowej;
 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe (pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na tym stanowisku):

 • praca w administracji publicznej;
 • posiadanie prawo jazdy kat. B;
 • posiadanie umiejętności kosztorysowania;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków.

 

Optymalna wiedza na stanowisku z zakresu przepisów prawa:

 • Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi;
 • Prawo zamówień publicznych;
 • ustawa o finansach publicznych;
 • ustawa o samorządzie powiatowym;
 • Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: Brzeg;
 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • kierowanie pojazdami;
 • praca na wysokości;
 • praca przed ekranem monitorowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • z osobą wyłonioną w wyniku naboru przewidywane jest zawarcie umowy o pracę na czas określony (jeżeli przepisy prawa na to pozwolą, pracodawca może przedłużyć umowę lub zawrzeć umowę na czas nieokreślony);
 • zatrudniona osoba będzie pracownikiem samorządowym na stanowisku urzędniczym, którego obowiązki      i uprawnienia określają w szczególności: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( U. z 2022 r. poz. 530), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.         z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.                    w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960), regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu i inne;
 • urzędnika samorządowego obowiązuje zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • udział w procesie przygotowania wybranych zamierzeń inwestycyjnych, prac remontowych, w tym przygotowywanie wniosków przetargowych w zakresie projektowym i wykonawczym;
 • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w tym obejmujących SWZ;
 • udział w przygotowaniu projektów umów na wykonanie prac projektowych i wykonawczych, ekspertyz i opinii itp.;
 • koordynacja procesu przygotowawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń związanych z przygotowaniem, realizacją i bieżącą eksploatacją inwestycji;
 • kontrolowanie inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym, weryfikowanie płatności zgodnie z zawartą umową na roboty i nadzory inwestorskie;
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem potrzeb inwestycyjnych, planowanym rozwojem;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów wraz z ich rozliczaniem i odbiorem;
 • archiwizacja dokumentacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 • życiorys (curriculum vitae);
 • wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie https://bip.brzeg-powiat.pl w zakładce Nabory dalej Nabór urzędników     w Starostwie Powiatowym w Brzegu dalej Załączniki);
 • oświadczenie (lub oświadczenia) kandydata (do pobrania na stronie https://bip.brzeg-powiat.pl w zakładce Nabory dalej Nabór urzędników w Starostwie Powiatowym w Brzegu dalej Załączniki):
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) kopie następujących dokumentów, poświadczone przez kandydata na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem:

 1. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia; w przypadku trwającego zatrudnienia przedkłada się zaświadczenie pracodawcy albo kopię umowy o pracę i oświadczenie kandydata – o dalszym trwaniu zatrudnienia, podpisane nie wcześniej niż miesiąc przed ogłoszeniem naboru,
 2. dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień zawodowych lub innych umiejętności, jeżeli kandydat takie posiada,
 4. jeżeli kandydatowi przysługuje pierwszeństwo na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w szczególności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz podpisanego przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tej szczególnej kategorii danych osobowych, pod rygorem nieuwzględnienia pierwszeństwa    i zniszczenia danych szczególnej kategorii  w razie niedołączenia takiej zgody (do pobrania na stronie https://bip.brzeg-powiat.pl w zakładce Nabory dalej Nabór urzędników  w Starostwie Powiatowym  w Brzegu dalej Załączniki);
 5. zaświadczenia poświadczającego odbycie służby przygotowawczej oraz/albo zdanie egzaminu na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, jeżeli kandydat takie posiada.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 30 stycznia 2023 r. do godziny 15:00:

 

 • w postaci papierowej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w godzinach 7:15 – 15:00 w punkcie kancelaryjnym ( Kancelaria Ogólna) w siedzibie urzędu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Rozwoju-Biuro Inwestycji Starostwa Powiatowego w Brzegu(nie należy zostawiać ofert w skrzynce, decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania!).

 

albo

 

2) środkami komunikacji elektronicznej (np. ePUAP, e-mail), pod warunkiem użycia formatów określonych w przepisach o Krajowych Ramach Inter-operacyjności (np. DOC, PDF) oraz złożenia przez kandydata podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego (np. ePUAP).”,

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Brzegu,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

W związku z powyższym, kandydatowi na stanowisko urzędnicze niekierownicze będącemu osobą niepełnosprawną, jeżeli złożył wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność i jednocześnie znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów           przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu — stosownie do art. 13a w związku z art. 13 ust. 2b ustawy o pracownikach samorządowych w znowelizowanym brzmieniu ogłoszonym w Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183.

 

Termin, miejsce i rodzaj postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 20, na które należy stawić się z dokumentem tożsamości. Sposób sprawdzenia kwalifikacji kandydatów (część pisemna, część ustna i końcowa) zostanie ustalony po upływie terminu składania dokumentów w zależności od liczby kandydatów. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalnych i dopuszczenia do tego postępowania oraz jego sposobu należy uzyskać samemu telefonicznie lub osobiście w dniu 1 lutego 2023 r. w godzinach 1300–1500. Starostwo nie będzie odrębnie zawiadamiało kandydatów!

 

Informacje dodatkowe: można uzyskać pocztą elektroniczną (kadry@brzeg-powiat.pl lub   kadry2@brzeg-powiat.pl ) lub w godzinach 1000–1500 pod numerem telefonu 77 444 79 37 lub 77 444 79 59.

 

Informacja o danych osobowych dla kandydatów:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Brzegu jest Powiat Brzeski–Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e- mail odo@brzeg-powiat.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy o pracę – na podstawie 221 ust. 1   i 2 Kodeksu pracy (art. 6 ust.1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Jeżeli kandydat zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa przy naborze                 i spełnia ku temu warunki określone w art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest złożyć stosowne dokumenty, a dane w nich zawarte przetwarzane będą na podstawie art.13 ust. 2b ww. ustawy (art.9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania lub instytucjom publicznym oraz podmiotom, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemu, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia naboru a następnie przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 15 ust. 3 w związku z art. 13 a ust. 1 ustawy                o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późń. zm.), po tym okresie zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników naboru.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych        w art.15 – 22 RODO.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

PRACODAWCA

Starosta  Jacek Monkiewicz

(-)
 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę