Brzeg, dnia 5 października 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu:

1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.,
2. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.

poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) do komisji konkursowej, do opiniowania ofert konkursowych.
Propozycje należy składać w formie pisemnej (na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2017) na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres email: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl do dnia 12 października 2017 r.
W skład komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2d wyżej cytowanej ustawy, wchodzą  osoby  wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

STAROSTWA POWIATU BRZESKIEGO
(—)
Maciej Stefański

Formularz

Wydrukuj stronę