STAROSTA BRZESKI

  1. Robotnicza 20

       49-300 Brzeg
OR.524.41.2018                                                   Brzeg, dnia 25 października 2018 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brzeskiego w 2019 r., poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018 poz. 450,650,723,1365 ) do komisji konkursowej, do opiniowania ofert konkursowych.

Propozycje należy składać w formie pisemnej (na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2018) na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres email: a.dorociak @brzeg-powiat.pl do dnia  5 listopada 2018 r.

W skład komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2d wyżej cytowanej ustawy, wchodzą  osoby  wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
 

Starosta
( − )

Maciej Stefański

 

 

 

Wydrukuj stronę