Brzeg, dnia 28 września 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.

 

Propozycje należy składać na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2022  > Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej – NPP/NPO  na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres email: i.piotrowiak@brzeg-powiat.pl, bądź systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna do dnia  5 października 2022 r.

 

W skład komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2d wyżej cytowanej ustawy, wchodzą  osoby  wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

 

Starosta

( – )

Jacek Monkiewicz

formularz do pobrania tutaj:https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_450

Wydrukuj stronę