Brzeg, dnia 16 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna — jako formy promocji i ochrony zdrowia, poszukuje kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) do komisji konkursowej, do opiniowania ofert konkursowych.

Propozycje należy składać w formie pisemnej (na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2018) na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres email: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl do dnia 23 marca 2018 r.

W skład komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2 d wyżej cytowanej ustawy wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 tejże ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO
(−)
Maciej Stefański

Wydrukuj stronę