logo

Brzeg, dnia 3 lutego 2022 r.

 


OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, do opiniowania ofert konkursowych.

 

Propozycje należy składać w formie pisemnej (na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI − 2022) na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, bądź systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2022 r.

 

W skład komisji konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 2d wyżej cytowanej ustawy wchodzą  osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 tejże ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

 

Formularz do pobrania: tutaj

Wydrukuj stronę