OR.740.10.2023                                                                          Brzeg, dnia 29 września 2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z  zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r

             Propozycje należy składać w formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2023  Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej – NPP/NPO na adres: Starostwo
Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, (w tej sprawie proszę nie korzystać
z wrzutni przed budynkiem) bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
k.kotala@brzeg-powiat.pl, bądź systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna do dnia
6 października 2023 r.  Liczy się data faktycznego wpływu do urzędu

W skład komisji konkursowej,  zgodnie z art. 15 ust. 2d wyżej cytowanej ustawy wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

 

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

 

formularz do pobrania tutaj

 

 

Wydrukuj stronę