Brzeg, dnia  15.03. 2018r.

G.6840.2.  13 .2017

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona  w Brzegu stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 636/5 o pow. 0,0451 ha i Nr 636/7 o pow. 0,1874 ha obręb Centrum, ark. m. 9 dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00007419/1.

Nieruchomość położona jest ok.600 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) Brzegu, w otoczeniu gruntów zabudowanych, o funkcji usługowej, handlowej oraz mieszkaniowej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się centrum handlowe, które jest obecnie rozbudowywane co dodatkowo zwiększa atrakcyjność lokalizacji, która jest korzystna. Działki przylegają od południa do ulicy Władysława Łokietka (droga powiatowa) ale teren jest w całości odgrodzony od ulicy, nie ma urządzonego zjazdu. Nie występowano do zarządców tych dróg na lokalizację zjazdu na działkę. Działka nieuzbrojona- uzbrojenie terenu pełne (prąd, woda, kanalizacja, gaz ) w ulicy. Nieruchomość jest obecnie użytkowana jako teren zieleni obsadzony drzewostanem (głównie dęby, klony).Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce znajduje się nie wchodzące w skład nieruchomości gruntowej podziemne uzbrojenie terenu: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna oraz gazowa. Sieć gazowa przecina działkę nr 636/7 w jej centralnej części, pozostałe media biegną wzdłuż granic działki. Dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest ustanowiona służebność przesyłu. Możliwości inwestycyjne średnie ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane istniejącym uzbrojeniem terenu oraz nasadzeniami i służebnością przesyłu.

Na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.)

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą  Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 ze zmianami , działka nr 636/5 i nr 636/7 położona jest na terenie o podstawowej funkcji usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (w tym usługi oświaty i usługi zdrowia) (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN) w obrębie planowanego zainwestowania, w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, częściowo  w granicach obszaru wysokiej ochrony wód powierzchniowych, częściowo  w granicach zbiornika wód podziemnych –GZWP 321, chronionego przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi.

 

 1. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
 2. Termin zagospodarowania : nie ustalono
 3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość obciążona jest odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki 636/8 nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dot. przyłącza kanalizacyjnego oraz gazowego do budynku NEB 999.

 

 1. Forma zbycia : sprzedaż na własność

 

 1. Tryb zbycia : ustny  przetarg nieograniczony

I przetarg odbył się 7.03.2018r. Cena wywoławcza wynosiła 370 000,00 zł

 

 1. Cena wywoławcza : 370 000,00 zł  + podatek VAT

 

 1. Miejsce i termin przetargu :

    Przetarg odbędzie się w dniu : 16.04. 2018r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 11   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:

–   aktualnego odpisu lub wydruku z właściwego rejestru sądowego lub urzędowego

–   pełnomocnictwa

–   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu)

 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia , treścią mapy zasadniczej i ze stanem  przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Wadium :

Wysokość wadium wynosi  37 000,00 zł  i jest płatne w pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 lub w kasie Starostwa  Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia  11.04. 2018 r. do godz. 2400.

      Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

      UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od  zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

12 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
 • Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 1.02.2018r.,w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i  nr 20,  na okres 30 dni  tj. od dn. 15.03. 2018r. do dnia przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstępna akceptacja:

Akceptujący Data Podpis
Izabela Wiecheć
Ewa Kluska
Wydrukuj stronę