UCHWAŁA NR 219/2016

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

 

z dnia 20 września 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w związku z  art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

 • 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu brzeskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2017 r. przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 

 • 2.

Na realizację zadania określonego w § 1 przeznacza się środki publiczne w wysokości 60.725,88 zł.

 

 • 3.
 1. Zadanie realizowane będzie w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się w Brzegu przy Wyszyńskiego 23.
 2. Zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji punktu w obrębie tej samej miejscowości określonej w ust. 2.
 3. Wyposażenie punktu gwarantujące bezpieczne przechowywanie dokumentów, dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej oraz koszty utrzymania lokalu zapewnia powiat.
 • 4.

Dotacja może być przeznaczona tylko na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 • 5.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie[1], z uwzględnieniem godzin popołudniowych (po godz. 16) co najmniej dwa razy w tygodniu.

 

 • 6.
 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert:
  • nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego;
  • wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania;
  • z którą starosta rozwiązał umowę.

Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy[2].

 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja, która:
 • może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • prowadzi działalność statutową w dziedzinie udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 • zapewni poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;
 • zapewni profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.[3]
 1. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie, tzn. udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. Nieodpłatnej pomocy prawnej może udzielać osobiście[4]:
 • adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski;
 • doradca podatkowy — w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Nieodpłatna pomoc prawna w powierzonym punkcie będzie udzielana przez organizację na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w szczególności[5]:
 • każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej ma być dokumentowany w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 i ust. 3–4 oraz (jeżeli dotyczy) art. 11 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej — należy dostarczać do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu, w zamkniętej kopercie opisanej słowami „oświadczenia dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej”, do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposób uniemożliwiający powiązanie karty nieodpłatnej pomocy prawnej z oświadczeniem osoby uprawnionej.

 

 • 7.
 1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2016 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę i napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy w Brzegu”.
 2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem poczty, terminem złożenia oferty jest data faktycznego wpływu przesyłki do starostwa.
 3. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 4. Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE[6].
 5. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 • dokument, z którego wynika powołanie osób, które podpisały ofertę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji- dotyczy organizacji niewpisanych do KRS;
 • statut organizacji — aktualna wersja;
 • oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
 • umowy lub promesy ich zawarcia z osobami określonymi w § 6 ust. 3;
 • wskazanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej osób określonych w § 6 ust. 3 (wskazanie może nastąpić w umowach lub promesach);
 • w przypadku osób określonych w § 6 ust. 3 pkt 1 lub 2 — wskazanie numeru wpisu na listę adwokatów[7], radców prawnych[8] lub doradców podatkowych[9], oraz miejscowości siedziby właściwej rady prowadzącej taką listę (wskazanie może nastąpić w umowach lub promesach);
 • w przypadku osób określonych w § 6 ust. 3 pkt 3:
 1. kopie dyplomów ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające długość doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. oświadczenia (które może być częścią umowy lub promesy) o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe (oświadczenia mogą nastąpić w umowach lub promesach);
 • zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
 • zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
 • oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w § 6 ust. 1, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 1. Oferta i załącznik nr 1 powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu.
 2. Wymagane jest potwierdzenie zgodności składanych kopii dokumentów z ich oryginałami na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby potwierdzającej.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 4. Oferty:
 • złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu § 1 i § 6 ust. 1−2;
 • złożone na formularzach innych niż określony w ust. 3;
 • niepodpisane zgodnie z ust. 6;
 • nieczytelne;
 • niekompletnie wypełnione;
 • bez wymaganego załącznika;
 • nie uwzględniające wymogu, o którym mowa w ust. 7

− zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.

 

 • 8.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 9.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
 • ocenia doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (liczbę osób udzielających nieodpłatną pomoc prawną i ich doświadczenie zawodowe);
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania, w tym wskazane przez organizację w ofercie dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • ocenia wkład rzeczowy i środki organizacyjne oferowane przez organizację (czy organizacja będzie wykonywała zadanie przy użyciu własnego, w szczególności sprzętu komputerowego, bazy aktów prawnych, drukarki);
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 3.
 2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 3. Zarząd Powiatu zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 4. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje oferentom odwołanie.

 

 • 9.
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuję się komisję konkursową w składzie:
  • Genowefa Prorok — przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
  • Irena Kokocińska — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
  • Małgorzata Cegielska-Pikor — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
  • Józefa Surzyn — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu;
  • Maciej Róg — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 2. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XII/94/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

 

 • 10.

W 2016 r. powiat przeznaczył z budżetu państwa na powierzenie realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu i Lewinie Brzeskim łączną kwotę 119.892,00 zł.

 

 • 11.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

1) uchwałę Nr XII/94/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.;

2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

 • 12.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

 

 • 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.

 

 • 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu na :

 • stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

 • stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/
 • na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

 • 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

 1. Starosta Maciej Stefański (−)
 2. Wicestarosta Jan Golonka (−)
 3. Jacek Hargot (−)
 4. Arletta Kostrzewa (−)
 5. Tomasz Róża (−)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 219./2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 20 września 2016 r.

 

 

…………………………….

Nazwa i adres Oferenta / Pieczęć Oferenta

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa oferenta)

 

przystępując do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2017 r.:

 • oświadcza, że posiada …………-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad prawnych i informacji prawnych;
 • zobowiązuje się zapewnić poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;
 • zobowiązuje się zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 • oświadcza, że nie występują przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się przez oferenta o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 

 

 

………………………….                                                       ………………………………….

Miejscowość i data                                                                                                      Podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 219/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 20 września 2016 r.

 

 

 

 

Brzeg, dnia………………………………..

 

KARTA  OCENY  FORMALNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa oferenta)

 

warunki formalne tak nie uwagi
Czy oferta została złożona w  terminie określonym w ogłoszeniu? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia
Czy oferta została złożona na prawidłowym formularzu? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia
Czy zadanie konkursowe wpisuje się w cele statutowe organizacji? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia
Czy statut organizacji dopuszcza możliwość pozyskiwania dotacji? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia
Czy ofertę złożyła organizacja uprawniona? (w tym zwłaszcza §1

i § 6 ust. 1-2 ogłoszenia konkursu)

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia
Czy oferta jest kompletnie i czytelnie wypełniona? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia
Czy wszystkie wymagane załączniki są dołączone do oferty?

(zgodnie z § 7 ust. 5 ogłoszenia konkursu)

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia
Czy spełniony został wymóg potwierdzenia zgodności złożonych kopii dokumentów z ich oryginałami?

(wypełnić w przypadku złożenia kopii dokumentów)

o o  

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

Czy oferta oraz załączniki zostały podpisane przez osoby do tego uprawnione? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

 

Podpisy członków Komisji :   1. …………………………………..              5. ………………………………..

 1. ………………………………….. 6. ……………………………….
 2. …………………………………… 7. ………………………………..
 3. ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 219/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 20 września 2016 r.

Brzeg, dnia………………………………..

 

KARTA  OCENY  MERYTORYCZNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(numer oferty)

PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BRZEGU W 2017 ROKU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(tytuł zadania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(nazwa oferenta)

 

warunki merytoryczne skala oceny liczba punktów
Doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań związanych

z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

Liczba osób udzielających nieodpłatną pomoc prawną. 1 osoba – 2 pkt

2-3 osoby – 3 pkt

powyżej 3 osób – 1 pkt

Czy wśród osób realizujących bezpośrednio zadanie jest co najmniej jeden adwokat? tak – 1 pkt

nie – 0 pkt

Czy wśród osób realizujących bezpośrednio zadanie jest co najmniej jeden radca prawny? tak – 1 pkt

nie – 0 pkt

Czy wśród osób realizujących bezpośrednio zadanie jest co najmniej jeden doradca podatkowy? tak – 1 pkt

nie – 0 pkt

Czy wśród osób realizujących bezpośrednio zadanie jest co najmniej jedna osoba spełniająca wymagania określone w § 6 ust. 3 pkt 3 ogłoszenia konkursu? tak – 1 pkt

nie – 0 pkt

Uśrednione doświadczenie zawodowe z zakresu pomocy prawnej osób realizujących bezpośrednio zadanie. 0-3 lata – 1 pkt

4-6 lat – 2 pkt

7-9 lat – 3 pkt

10 lub więcej lat – 4 pkt

Rzetelność i realność harmonogramu zadania publicznego. 0 ÷ 3 pkt
Czy oferta uwzględnia godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ogłoszeniem konkursu? tak – 1 pkt

nie – 0 pkt

Przystępność dni i godzin udzielania osobom uprawnionym nieodpłatnej pomocy prawnej. 0 ÷ 3 pkt
Rzetelność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania. 0 ÷ 3 pkt
Oferowany wkład rzeczowy i środki organizacyjne na realizację zadania:

 • drukarka
 • laptop z oprogramowaniem
 • baza aktów prawnych
 • toner i papier
 • pozostały wkład rzeczowy
 • środki organizacyjne (np. rejestracja osób uprawnionych)
 

 

0 ÷ 1 pkt

0 ÷ 1 pkt

0 ÷ 2 pkt

0 ÷ 2 pkt

0 ÷ 2 pkt

0 ÷ 3 pkt

 

Suma pkt:………….

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Rzetelność i terminowość rozliczenia się organizacji

z otrzymanych od powiatu dotacji w okresie 3 poprzednich lat.

-2 ÷ 0
Podsumowanie oceny merytorycznej : 1 ÷ 35

Podpisy członków Komisji:              1. ………………………………….               5. …………………………………

 1. ………………………………….            6. …………………………………
 2. …………………………………. 7. …………………………………
 3. ………………………………….

 

[1] W dniu podejmowania niniejszej uchwały obowiązuje art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

[2] W dniu podejmowania niniejszej uchwały obowiązuje art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

[3] W dniu podejmowania niniejszej uchwały obowiązuje art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

[4] W dniu podejmowania niniejszej uchwały obowiązuje art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

[5] W dniu podejmowania niniejszej uchwały obowiązuje art. 5 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

[6] http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=847

[7] Wpis zostanie sprawdzony w rejestrze publicznym http://www.rejestradwokatow.pl/

[8] Wpis zostanie sprawdzony w rejestrze publicznym http://rejestrradcow.pl/web/adviser/list

[9] Wpis zostanie sprawdzony w rejestrze publicznym https://krdp.pl/doradcy.php/wyszukaj

Wydrukuj stronę