UCHWAŁA NR 254/2020

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

 

z dnia 7 października 2020r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086), zwanej dalej „ustawą o NPP/O”, w związku z  art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwala się, co następuje:

 

 • 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z zakresu prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r. przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym w formie powierzenia wykonania zadania publicznego.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności dla osób, których nie stać na profesjonalne wsparcie, do usług podmiotów zaspokajających potrzeby prawne i obywatelskie, oraz zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej takich osób.

 

 • 2.
 1. Na zadanie składa się (z zastrzeżeniem ust. 4):
 • prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu z zastrzeżeniem 11 ust. 2b ustawy o NPP/O (jeżeli nie wpłynie żadna oferta obejmująca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo żadna nie spełni jego wymogów, punkt przeznacza się na nieodpłatną pomoc prawną);
 • prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim;
 • edukacja prawna na terenie powiatu brzeskiego, realizowana w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania pomocy lub świadczenia poradnictwa w formach określonych w art. 3b ust. 2 w związku z art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy o NPP/O.
 1. Zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji punktu w trakcie realizacji zadania w obrębie tej samej miejscowości określonej w ust. 1.
 2. Wyposażenie punktu gwarantujące bezpieczne przechowywanie dokumentów, dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej oraz koszty utrzymania lokalu, zapewnia powiat lub gmina.
 3. W konkursie może być złożona oferta obejmująca:
 • oba punkty określone w ust. 1 pkt 1 oraz 2, wraz z edukacją (pkt 3), z zastrzeżeniem, że powiat może również powierzyć oferentowi dowolny jeden spośród tych punktów (ust.1 pkt 1 lub 2); albo
 • tylko jeden spośród punktów określonych w ust. 1 pkt 1 albo 2, wraz z edukacją (pkt 3); jeżeli oferta obejmuje tylko punkt określony w ust. 1 pkt 2, oferent określa ewentualną gotowość do powierzenia mu nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach (ust. 1 pkt 1 oraz 2) w przypadku określonym w art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O.
 1. Poradnictwo i pomoc określone w ust. 1 w każdym powierzonym punkcie obejmują również nieodpłatną mediację prowadzoną przez organizację w punkcie.
 2. O zastosowaniu art. 28a ustawy o NPP/O w przypadkach tam wskazanych decyduje starosta.

 

 • 3.
 1. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości (rocznie):
 • na każdy z powierzonych punktów (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2) — 60 060,00 zł;
 • na zadania z zakresu edukacji prawnej (§ 2 ust. 1 pkt 3) — 3 960,00 zł na każdy z punktów (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2);
 1. Dotacja może być przeznaczona tylko na zadanie określone w § 1.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% danej pozycji kosztorysowej. Zmiany te nie wymagają zgody Powiatu Brzeskiego.

 

 • 4.
 1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona łącznie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 4, wg poniższego harmonogramu oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:

 

Brzeg:                                                              Lewin Brzeski:
1) poniedziałek: 15:00 – 19:00                  1) poniedziałek: 10:00 – 14:00

2) wtorek:            9:00 – 13:00                  2) wtorek:           10:00 – 14:00

3) środa:             15:00 – 19:00                  3) środa:             10:00 – 14:00

4) czwartek:         9:00 – 13:00                  4) czwartek:        14:00 – 18:00

5) piątek:            15:00 – 19:00                  5) piątek:            10:00 – 14:00

 

 1. Tylko wybrane dyżury w punktach mogą być ograniczone do określonej specjalizacji, wcześniej uzgodnionej z powiatem w formie dokumentowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w powierzonym punkcie, czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, na żądanie starosty złożone w formie dokumentowej za pośrednictwem pracowników Starostwa Powiatowego w Brzegu obsługujących zadanie. Nie powoduje to zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nie powoduje to zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 

 • 5.
 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja, która jest wpisana w danym zakresie na listę prowadzoną przez Wojewodę Opolskiego na podstawie art. 11d ust. odpowiednio 2 lub 3 ustawy o NPP/O i nie jest w tym zakresie z niej wykreślona.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona przez osoby wskazane w wykazie „danych osób bezpośrednio realizujących zadanie” zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zastępców dopuszcza się pod warunkiem, że wymiar zastępstw nie przekracza 50% łącznego czasu dyżurów w całym terminie realizacji zadania wskazanym w § 4. Zastępcy muszą spełniać takie same wymagania jak osoby wskazane w ofercie.
 3. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona – przez organizację w powierzonym punkcie na zasadach określonych w ustawie o NPP/O. Organizacja w szczególności terminowo sporządza i dostarcza:
 • karty pomocy elektronicznie przy pomocy dedykowanego programu (systemu teleinformatycznego);
 • oświadczenia osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz (jeżeli dotyczy) art. 11 ust. 4 ustawy o NPP/O .

 

 • 6.
 1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2020 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i numerem KRS (jeśli dotyczy) organizacji składającej ofertę i napisem: „Otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r.”.
 2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego, terminem złożenia oferty jest DATA FAKTYCZNEGO WPŁYWU przesyłki do starostwa.
 3. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
 5. Oferta musi zawierać:
 • wybór punktów zgodnie z 2 ust. 4 pkt 1 albo pkt 2, dokonany w oświadczeniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • plan i harmonogram działań oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (pkt III.4 i V oferty) musi obejmować (wskazywać) poszczególne terminy, nazwy i opisy działań oraz po co najmniej jednym rodzaju kosztów, odrębnie dla:
 1. każdego oferowanego punktu;
 2. edukacji prawnej, na każdy oferowany punkt.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • dane osób bezpośrednio realizujących zadanie według złącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
 • w sytuacji gdy załącznik, o którym mowa w pkt 2, wskazuje prawnika (art.11 ust. 3 pkt 2 ustawy o NPP/O):
 1. kopię jego dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające długość jego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej;
 3. oświadczenia o korzystaniu przez niego z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe;
 • w sytuacji gdy załącznik, o którym mowa w pkt 2, wskazuje doradcę (art.11 ust. 3a ustawy o NPP/O):
 1. dokument potwierdzający posiadanie prze niego wykształcenia wyższego – nie dotyczy to sytuacji gdy doradcą jest adwokat/radca prawny/doradca podatkowy;
 2. dokument potwierdzający ukończenie przez niego z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego wydane przez podmiot uprawniony – w rozumieniu art.11 ust. 3a pkt 2 ustawy o NPP/O);
 3. oświadczenia o korzystaniu przez niego z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe;
 • porozumienia o wolontariacie, jeżeli organizacja przewiduje asystę lub inne świadczenia wolontariatu (zgodnie z art. 11 ust. 6b ustawy o NPP/O).
 1. Oferta i wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu lub regulaminu, który w takim przypadku również należy dołączyć do oferty.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Omyłkowe otwarcie nie stanowi przeszkody do zwrotu.
 3. Oferty:
  • bez wymaganych załączników wskazanych w ust. 6 lub załącznikami niezgodnymi z wymaganym wzorem;
  • niepodpisane zgodnie z ust. 7

− pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana drogą mailową na adres

wskazany w ofercie do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia

przekazania wezwania.

 1. Oferty:
 • złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu § 5 ust. 1;
 • złożone na formularzu innym niż określony w ust. 3;
  • nieczytelne i niekompletnie wypełnione;
  • niezawierające danych określonych w ust. 5 (bowiem są konieczne do porównania ofert i oceny merytorycznej);
  • nieuzupełnione w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy sytuacji wskazanej w ust. 9)

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 3.

 

 

 • 7.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 listopada 2020 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 8.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
 • doświadczenie organizacji w wykonywaniu czynności określonych w § 5 ust. 2 z oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • proponowaną jakość wykonania zadania (liczbę osób określonych w § 5 ust. 2 i ich doświadczenie zawodowe wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały);
 • przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania oraz założone rezultaty;
 • atrakcyjność form edukacji prawnej;
 • wkład rzeczowy i środki organizacyjne oferowane przez organizację;
 • gotowość do powierzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach;
 • niezaleganie w opłacaniu należności z tytułu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne;
 • udział wolontariuszy na zasadach określonych w art. 11 ust. 6b ustawy o NPP/O.
 1. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 4.
 2. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 50% możliwych punktów oceny.
 3. Ocenę merytoryczną dokonuje się z wyszczególnieniem dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dla punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. Powiat może powierzyć oba punkty jednej organizacji albo dwóm różnym organizacjom z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 pkt 1.
 5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 6. Zarząd Powiatu zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje oferentom odwołanie.
 8. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadnia jest również powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • 8.
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuję się komisję konkursową w składzie:
 • Arletta Kostrzewa — przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
 • Maciej Róg — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
 • Izabela Piotrowiak — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Małgorzata Cegielska – Pikor — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu;
 • Klaudia Siwula — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała określona w § 10 pkt 1.

 

 • 9.

Powiat przeznaczył z budżetu państwa na powierzenie realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Brzegu i Lewinie Brzeskim łączną kwotę:

 • w 2019 r. – 128.040,00 zł;
 • w 2020 r. – 128,040,00 zł.

 

 • 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

1) uchwałę Nr IX/89/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.;

2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

3) ustawę o NPP/O.

 • 11.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:

Izabela Piotrowiak, tel. 77 444 79 14, e-mail: i.piotrowiak@brzeg-powiat.pl

 

 • 12.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 • administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl;
 • z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – zorganizowania i przeprowadzenia konkursu;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
 • dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania, instytucjom publicznym;
 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a po jego zakończeniu przez czas określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera) – 5 lat;
 • osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
 • dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 • 13

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 

 

 • 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

 • stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

https://bip.brzeg-powiat.pl

 • stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/
 • na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

 

 • 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

 1. Starosta Jacek Monkiewicz (―)
 2. Wicestarosta Ewa Smolińska (―)
 3. Arletta Kostrzewa (―)
 4. Monika Jurek (―)
 5. Tomasz Komarnicki (―)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 254/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 7 października 2020 r.

OŚWIADCZENIE

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa/-y organizacji-oferenta/-ów)

NPP = punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (Lewin Brzeski, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O)

NPO = punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Brzeg, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O)

lp. przedmiot treść
1 Oferta obejmuje punkt:  NPP

 NPO

2 Jeżeli oferta obejmuje tylko punkt NPP, czy organizacja jest gotowa do powierzenia jej NPP w obu punktach w przypadku określonym w art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O

(§ 2 ust. 4 pkt 2 uchwały)?

 tak

 nie lub

nie dotyczy

3 Czy oferta obejmuje asystę lub inne świadczenia wolontariatu? (należy przedstawić porozumienia!) NPP:

 tak

 nie

NPO:

 tak

 nie

4 Oferta obejmuje przeprowadzanie mediacji

w punktach określonych w poz. 1?

ý tak
5 Oferta obejmuje edukację prawną

w punktach określonych w poz. 1?

ý tak
6 Liczba zakończonych pełnych lat doświadczenia organizacji w:
a udzielaniu pomocy prawnej
b świadczeniu poradnictwa obywatelskiego
c przeprowadzaniu mediacji (art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o NPP/O)
d edukacji prawnej

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 254/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 7 października 2020 r.

DANE OSÓB BEZPOŚREDNIO REALIZUJĄCYCH ZADANIE

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa/-y organizacji-oferenta/-ów)

lp. imię nazwisko[1] nr wpisów

na listy

i ich miasta (organizacje)[2]

punkt uprawnienia (zaznaczyć odpowiednie): pełne ukończone lata doświadczenia zawodowego z zakresu
NPP NPO adwokat radca prawny doradca podatkowy prawnik[3] doradca[4] mediator[5] pomocy prawnej poradnictwa obywatelskiego przeprowadzania mediacji5
1

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 254/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 7 października 2020 r.

 

Brzeg, dnia………………………………..

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r.

(tytuł zadania)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa/-y organizacji-oferenta/-ów)

lp. warunki formalne tak nie uwagi
1 Oferent jest podmiotem wpisanym w zakresie określonym w ofercie na listę prowadzoną przez Wojewodę Opolskiego na podstawie art. 11d ust. 1 ustawy o NPP/O, i nie jest w tym zakresie z niej wykreślony Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

2 Czy wszystkie wymagane załączniki są dołączone do oferty (§ 6 ust. 6 uchwały)? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę pozostawia się do uzupełnienia
3 Czy oferta zostały złożone na druku zgodnym z ogłoszeniem? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

4 Czy załączniki zostały złożone na druku zgodnym z ogłoszeniem? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę pozostawia się do uzupełnienia
5 Czy oferta oraz wymagane załączniki są wypełnione kompletnie, z uwzględnieniem § 6 ust. 5 uchwały, oraz czytelnie? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

6 Czy oferta oraz wymagane załączniki zostały podpisane przez osoby do tego uprawnione (§ 6 ust. 7 uchwały)? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę pozostawia się do uzupełnienia
lp. warunki formalne

(określono w załączniku nr 2 uchwały)

NPP NPO uwagi
7 Czy co najmniej jedna osoba jest uprawniona do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tylko w zakresie ofert na punkt NPP)?  tak

 nie

X Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

w zakresie NPP

8 Czy co najmniej jedna osoba jest uprawniona do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (tylko w zakresie ofert na punkt NPO)? X  tak

 nie

Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

w zakresie NPO

9 Czy co najmniej jedna osoba jest uprawniona do przeprowadzania mediacji (art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o NPP/O)?  tak

 nie

 tak

 nie

Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

w danym zakresie NPP/O

Podpisy członków Komisji:             1. …………………………………..                 4. ………………………………….

 1. ………………………………….. 5. ………………………………….
 2. …………………………………..

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 254/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 7 października 2020 r.

Brzeg, dnia………………………………..

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numer oferty)

 

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r.

(tytuł zadania)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(nazwa/-y organizacji-oferenta/-ów)

 

lp. kryteria merytoryczne skala oceny punktacja
NPP NPO
1 Liczba zakończonych pełnych lat DOŚWIADCZENIA ORGANIZACJI w udzielaniu pomocy prawnej brak danych – 0 pkt

2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

X
2 Liczba zakończonych pełnych lat doświadczenia organizacji w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego brak danych – 0 pkt

2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

X
3 Liczba zakończonych pełnych lat doświadczenia organizacji w przeprowadzaniu mediacji brak danych – 0 pkt

2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

4 Liczba zakończonych pełnych lat doświadczenia organizacji w edukacji prawnej brak danych – 0 pkt

2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

5 Liczba OSÓB uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej brak danych – 0 pkt

1 osoba – 2 pkt

2-3 osoby – 3 pkt

powyżej 3 osób – 1 pkt

X
6 Liczba osób uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego brak danych – 0 pkt

1 osoba – 2 pkt

2-3 osoby – 3 pkt

powyżej 3 osób – 1 pkt

X
7 Liczba osób uprawnionych do przeprowadzania mediacji (art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o NPP/O) brak danych – 0 pkt

1 osoba – 1 pkt

2-3 osoby – 2 pkt

powyżej 3 osób – 3 pkt

8 Czy wśród osób realizujących bezpośrednio zadanie jest co najmniej jeden ADWOKAT? tak – 1 pkt

nie lub brak danych – 0 pkt

2 pkt
9 Czy wśród osób realizujących bezpośrednio zadanie jest co najmniej jeden RADCA PRAWNY? tak – 1 pkt

nie lub brak danych – 0 pkt

10 Uśrednione DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OSÓB udzielających nieodpłatną pomoc prawną, w tym zakresie brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-6 lat – 2 pkt

7-9 lat – 3 pkt

10 lub więcej lat – 4 pkt

X
11 Uśrednione doświadczenie zawodowe osób świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym zakresie brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-6 lat – 2 pkt

7-9 lat – 3 pkt

10 lub więcej lat – 4 pkt

X
12 Uśrednione doświadczenie zawodowe osób przeprowadzających mediację (art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o NPP/O), w tym zakresie brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-6 lat – 2 pkt

7-9 lat – 3 pkt

10 lub więcej lat – 4 pkt

13 Atrakcyjność form EDUKACJI prawnej dla mieszkańców powiatu 0 ÷ 3 pkt
14 Atrakcyjność proponowanych SPECJALIZACJI dyżurów dla mieszkańców powiatu (art.8 ust.9 stawy o NPP/O, §4 ust.3 uchwały ogłaszającej konkurs) 0 ÷ 3 pkt
15 Mierzalność, atrakcyjność i rzetelność opisu REZULTATÓW (pkt III.5 oferty) 0 ÷ 3 pkt
16 Rzetelność i realność planu i HARMONOGRAMU działań w zakresie danego punktu (pkt III.4 oferty) 0 ÷ 3 pkt
17 Rzetelność i racjonalność  KALKULACJI  przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie danego punktu (pkt V oferty) 0 ÷ 3 pkt
18 Oferowany WKŁAD rzeczowy i środki organizacyjne na realizację zadania:
a drukarka 0 ÷ 1 pkt
b laptop z oprogramowaniem 0 ÷ 2 pkt
c baza aktów prawnych komercyjna 0 ÷ 1 pkt
d toner i papier 0 ÷ 1 pkt
e ekspres do kawy np. w związku z mediacją 0 ÷ 1 pkt
f pozostały wkład rzeczowy („twardy”) 0 ÷ 1 pkt
g pozostałe środki organizacyjne („miękkie”) 0 ÷ 1 pkt
wkład razem: 0 ÷ 8 pkt
19 W razie przedstawienia porozumień o WOLONTARIACIE (art. 11 ust. 6b ustawy o NPP/O):
a asysta dla osób mających trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych 0 ÷ 2 pkt
b inne świadczenia wolontariatu potrzebne dla uprawnionych 0 ÷ 3 pkt
wolontariat razem: 0 ÷ 5 pkt
20 Czy organizacja ZALEGA z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub składek na ubezpieczenia społeczne? tak lub brak oświadczenia:

–36 pkt (minus 36 pkt)

nie: 0 pkt

21 Jeżeli oferta obejmuje tylko punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, czy organizacja wyraża GOTOWOŚĆ do powierzenia jej nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach (art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O)? tak – 10 pkt

nie lub brak danych – 0 pkt

10 pkt
22 Podsumowanie oceny merytorycznej: NPP –36 ÷ 73 pkt

NPO –36 ÷ 73 pkt

 

Podpisy członków Komisji:             1. …………………………………..                 4. ………………………………….

 1. ………………………………….. 5. ………………………………….
 2. …………………………………..

 

 

[1] Pozostałe dane kontaktowe (adres korespondencyjny, telefon, e-mail) — będą przekazane dopiero po wyborze oferty, na etapie składania ofert byłyby przedwczesne.

[2] Lista odpowiednio: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub mediatorów, oraz miejscowość siedziby właściwego organu prowadzącego odpowiednią listę; w przypadku mediatorów, dopuszcza się również listy prowadzone przez organizacje pozarządowe zgłoszone prezesowi sądu okręgowego (w takim przypadku należy podać siedzibę sądu i nazwę organizacji). Nie dotyczy doradców i prawników.

[3] Uprawniony stosownie do art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o NPP/O.

[4] Uprawniony stosownie do art. 11ust. 3a ustawy o NPP/O.

[5] Uprawniony do przeprowadzania mediacji stosownie do art. 4a (ust. 1 pkt 4 i ust. 6 w kontekście ust. 8) ustawy o NPP/O.

 

oferta wzór formularza

formularze 1+2 na 2021

Wydrukuj stronę