UCHWAŁA NR 158/2016

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

 

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w związku z § 14 uchwały Nr XII/94/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. uchwala się, co następuje:

 

 • 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej lub ratownictwa — jako formy promocji i ochrony zdrowia, przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”, w formie wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji  na dofinansowanie jego realizacji.

 

 

 • 2

Na realizację zadania określonego w § 1  przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości  25.000,00 zł.

 

 

 • 3
 1. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Bezpośrednimi beneficjentami dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być mieszkańcy spoza powiatu brzeskiego.
 3. Dotację na realizację zadania otrzymują organizacje, których oferty zostaną uznane przez Zarząd Powiatu Brzeskiego za najkorzystniejsze.
 4. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
 5. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5000,00 zł.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 7. Z dotacji powiatu brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:

1) nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,

2) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,

3) koszty wynagrodzenia dla osób zaangażowanych przy realizacji zadania.

 1. W kosztorysie ani sprawozdaniu (bez względu na źródło finansowania) nie mogą być wykazane koszty poniesione poza terminem realizacji zadania (tj. określonym w harmonogramie
  i umowie).
 2. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania, należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności
  za wydatki związane z realizacją zadania.

 

 • 4
 1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz zawarta umowa.
 2. Jeżeli termin zakończenia realizacji zadania przypada po 10 grudnia 2016 r., sprawozdanie końcowe sporządza i przedkłada się nie później niż do 10 stycznia 2017 r.
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 4. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich drukach związanych
  z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
  w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
  iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

 

 

 • 5
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje, które:
 • prowadzą działalność statutową w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia lub ratownictwa;
 • są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;
 • posiadają statutową możliwość pozyskiwania dotacji.
 1. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyły się z dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na wykonanie zadania publicznego.
 2. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
  Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej lub ratownictwa”.
 3. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
 4. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami na formularzach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 5. Formularze dostępne są na stronie internetowej: brzeski.opolski.sisco.info w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
 6. Do ofert należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

2) dokument,  z   którego   wynika   powołanie   osób,   które   podpisały   ofertę,   na   funkcje

uprawniające do reprezentowania organizacji – dotyczy organizacji niewpisanych do KRS;

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

4) statut organizacji – aktualna wersja;

5) pisemne oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia organizacji z udziału w konkursie, o których mowa w ust. 2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

6) pisemne oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Powiatu Brzeskiego
i Skarbu Państwa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

7) pisemne oświadczenie o zdolności do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

 1. Oferta i załącznik nr 1 powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu.
 2. Wymagane jest potwierdzenie zgodności składanych kopii dokumentów z ich oryginałami na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby potwierdzającej.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.
 4. Oferty:

1) złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu ust. 1—2;

2) złożone na formularzach innych niż określone w ust. 5;

3) niespełniające wymogów wskazanych w § 3;

4) których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;

5) niepodpisane zgodnie z ust. 8;

6) nieczytelne;

7) niekompletnie wypełnione;

8) bez wymaganego załącznika;

9) nie uwzględniające wymogu, o którym mowa w ust. 9

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
 2. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.

 

 • 6
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2016 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • ocenia zasadność realizacji zadania w odniesieniu do przedstawionej diagnozy potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;
  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania publicznego;
  • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
  • ocenia udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  • uwzględnia planowany przez organizacje wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 4. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 3.
 5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 6. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.

 

 • 7
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
  w składzie:
 • Genowefa Prorok – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
 • Irena Kokocińska – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako z-ca przewodniczącego komisji;
 • Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Józefa Surzyn – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;
 • Anna Wiśniewska-Łątka – wskazana przez Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „KAMIEŃ”, jako członek komisji.
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XII/94/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

 

 

 • 8

W roku 2015 Powiat Brzeski przeznaczył na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej- jako forma promocji i ochrony zdrowia kwotę 23.726,00 zł.

 

 • 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

 • uchwałę Nr XII/94/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.;
 • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 • 10

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

1) Irena Kokocińska tel. 77 444 79 13, email: i.kokocinska@brzeg-powiat.pl;

2) Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20, email: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl.

 

 

 • 11

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

 

 

 • 12

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

 • 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

 1. Starosta Maciej Stefański (—)
 2. Wicestarosta Jan Golonka (—)
 3. Jacek Hargot (—)
 4. Arletta Kostrzewa (—)
 5. Tomasz Róża (—)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 

 

………………………………….

Nazwa i adres organizacji / Pieczęć organizacji

 

 

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa organizacji)

 

przystępując do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej lub ratownictwa — jako formy promocji i ochrony zdrowia oświadcza, że:

 • nie występują przesłanki wykluczające możliwość udziału organizacji w konkursie, związane z brakiem rozliczenia się w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do konkursu z dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na wykonanie zadania publicznego;
 • nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Powiatu Brzeskiego i Skarbu Państwa;
 • jest zdolne do realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia lub ratownictwa pn.

 

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa zadania)

 

 

 

………………………….                                                    ………………………………….

Miejscowość i data                                                                                                    Podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu organizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 

Brzeg, dnia………………………………..

 

KARTA  OCENY  FORMALNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa oferenta)

warunki formalne tak nie uwagi
Czy oferta została złożona w  terminie określonym w ogłoszeniu? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy oferta została złożona na prawidłowym formularzu? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy jest to jedyna oferta złożona przez oferenta w konkursie? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy oferta jest kompletnie wypełniona i czytelna? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy zadanie konkursowe wpisuje się w cele statutowe oferenta? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy statut oferenta dopuszcza możliwość pozyskiwania dotacji? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy zakres zadania określonego w ofercie wpisuje się

w przedmiot konkursu?

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy bezpośrednimi beneficjentami dotacji są mieszkańcy spoza powiatu brzeskiego? o o Jeżeli zaznaczono TAK ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy wysokość dotacji, o którą ubiega się oferent przekracza 80% kosztu całkowitego zadania, przekracza kwotę 5.000 zł? o o Jeżeli zaznaczono TAK ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy dotacja przeznaczona jest na nagrody finansowe dla beneficjentów zadania, wynagrodzenie osób zaangażowanych przy realizacji zadania? o o Jeżeli zaznaczono TAK ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy wszystkie wymagane załączniki są dołączone do oferty?

(KRS, upoważnienie do działania w imieniu oferenta, statut, oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Powiatu Brzeskiego i Skarbu Państwa, oświadczenie o zdolności do realizacji zadania konkursowego)

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy kopie dokumentów zostały potwierdzone za zgodność

z oryginałem?

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy oferta oraz załączniki zostały podpisane przez osoby do tego uprawnione? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Podpisy członków Komisji :               1. …………………………………..              5. ………………………………..

 1. ………………………………….. 6. ………………………………..
 2. …………………………………… 7. ………………………………..
 3. ……………………………………

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 

 

Brzeg, dnia………………………………..

 

 

KARTA  OCENY  MERYTORYCZNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa oferenta)

 

warunki merytoryczne skala oceny liczba punktów
W jakim stopniu potrzeby wskazujące na konieczność wykonania zadania zostały zidentyfikowane i uzasadnione przez oferenta? 0 ÷ 5
Spójność kosztorysu z harmonogramem działań. 0 ÷ 5
Rzetelność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego. 0 ÷ 3
Rzetelność i realność harmonogramu zadania publicznego. 0 ÷ 3
Procentowy udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania. poniżej 10% – 0 pkt
10-20% – 1 pkt.21-30% – 2 pkt.31-40% – 3 pkt.

41-50% – 4 pkt.

powyżej 50% – 5 pkt.

Procentowy udział wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.  

poniżej 20% – 0 pkt

20-40% – 1 pkt.

powyżej 40% – 2 pkt.

 

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne. 0 ÷ 2
Czas trwania działania bezpośrednio skierowanego do beneficjentów zadania 1 dzień ÷ 1 pkt

2 dni ÷ 2 pkt

3 – 5 dni ÷ 3 pkt

powyżej 5 dni ÷ 4 pkt

Liczba adresatów, do których skierowana jest oferta. 0 ÷ 3
Czy podmiot rzetelnie i terminowo rozliczył się z otrzymanych od Powiatu Brzeskiego dotacji w okresie 3 poprzednich lat? -2 ÷ 0
Podsumowanie oceny merytorycznej : -2 ÷ 32

 

Podpisy członków Komisji :               1. …………………………………..              5. ………………………………..

 1. ………………………………….. 6. ………………………………..
 2. …………………………………… 7. ………………………………..
 3. ……………………………………

 

Wydrukuj stronę