logo

UCHWAŁA NR 466/2022

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) w związku z § 14 uchwały Nr XXXI/234/21 Rady Powiatu Brzeskiego z 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. uchwala się, co następuje:

 

 • 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu brzeskiego, przez jego zlecenie w trybie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”. Z konkursu wyłączone jest finansowanie zadań określonych w art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054, 2142), jeżeli te zadania lub ich finansowanie wpłyną na poprawę warunków uprawiania sportu tylko przez członków klubu sportowego. Celem zadania jest wzbogacenie oferty powiatu brzeskiego z zakresu kultury fizycznej.

 

 • 2

Na realizację zadania określonego w § 1  przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 20.000 .

 

 • 3
 1. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 30 % możliwych punktów. Dotacja przyznawana jest organizacjom według listy rankingowej, o której mowa w 6 ust. 5, do wyczerpania środków.
 3. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
 4. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5000,00 zł. Pozostałe 20% może być pokryte z wkładu własnego finansowego, bądź niefinansowego organizacji, bądź ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania. Warunkiem uwzględnienia świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest statutowa możliwość prowadzenia przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie zgodnym z oferowanym zadaniem.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 6. Z dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:
 • nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,
 • koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,
 • koszty obsługi administracyjnej zadania, w szczególności wynagrodzenie koordynatora, obsługa finansowa i prawna zadania, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura organizacji.
 1. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być finansowane koszty udziału w zadaniu wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania np. trenera.
 3. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania.

 

 • 4
 1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% danej pozycji kosztorysowej. Zmiany te nie wymagają zgody Powiatu Brzeskiego.
 3. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.
 4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich materiałach związanych
  z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
  w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
  iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.
 6. Organizacja zobowiązana jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

 

 • 5
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje:
 • których statut/regulamin przewiduje prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • które są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
  Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę, nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (jeśli posiada) oraz z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej”.
 2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
 3. Oferty należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: brzeg-powiat.pl w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2022.
 5. Do ofert należy dołączyć aktualną wersję statutu/regulaminu organizacji.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutem/ regulaminem.
 7. W przypadku złożenia kopii statutu/regulaminu wymagane jest potwierdzenie zgodności z jego oryginałem na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej.
 8. Oferty złożone:
 • przez organizacje inne niż wskazane w 1 nie będą rozpatrywane;
 • po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.
 1. Oferty:
 • bez wymaganego załącznika wskazanego w ust. 6;
 • nie spełniające wymogu wskazanego w ust. 7 lub ust. 8;
 • wypełnione niekompletnie

pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana, drogą mailową na adres wskazany w ofercie, do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.

 1. Oferty:
 • złożone przez organizacje niespełniające wymogu ust. 1;
 • złożone na formularzu innym niż określony w ust. 4;
 • których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;
 • nieuzupełnione w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy sytuacji wskazanej w ust. 10)

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
 2. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1.

 

 • 6
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
 • ocenia atrakcyjność zadania;
 • ocenia czas trwania działania bezpośrednio skierowanego do beneficjentów zadania;
 • ocenia zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego;
 • ocenia przedstawioną kalkulację przewidywanych kosztów oraz plan i harmonogram działań;
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
 • ocenia udział środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnia wkład osobowy i rzeczowy;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 • uwzględnia fakt posiadania zaległości z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
 1. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.
 2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego tworząc listę rankingową na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 3. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej organizacje o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 4. W sytuacji odstąpienia organizacji od zawarcia umowy, bądź niepodpisania przez nią umowy w wyznaczonym terminie, przyjmie się do realizacji ofertę organizacji, która uzyskała na liście rankingowej następną najwyższą ocenę, z zastrzeżeniem 3 ust. 5.
 5. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.
 6. Zarząd Powiatu Brzeskiego unieważni konkurs, jeżeli:
 • nie zostanie złożona żadna oferta,
 • wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 • żadna z ofert nie spełni warunku określonego w 3 ust. 2.

 

 • 7
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
  w składzie:
 • Arletta Kostrzewa – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
 • Maciej Róg – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
 • Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Klaudia Siwula – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;
 • Maciej Stępień – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji.
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XXXI/234/21 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

 

 • 8

W roku 2021 Powiat Brzeski zrealizował następujące zadania publiczne z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze

z siedzibą w Skorogoszczy

Ćwicz z nami 1.740 zł
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2

w Brzegu

Aktywność fizyczna – kluczem do zdrowia 5.000 zł
3. Klub Sportowy „Masters Brzeg” Turnieje Piłkarskie z Masters Brzeg 2.270 zł
4. UKS Szkolna Akademia Piłkarska Aktywna mama – kontynuacja 2.990 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „Lider Skarbimierz” Turnieje z Liderem 3.000 zł
6. Fundacja „RAVEN” Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu brzeskiego 5.000 zł
7. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej Rozpowszechnianie kultury fizycznej poprzez zawody wędkarskie

dla mieszkańców powiatu brzeskiego

1.500 zł

 

 • 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

 • uchwałę Nr XXXI/234/21 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.;
 • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 10

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20.

 

 • 11

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

 • Administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg; tel. 77 444 79 00, e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
 • Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt 1).
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze – zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu, na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. c RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – 5 lat. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy oraz przetwarzane do celów archiwalnych oraz w interesie publicznym.
 • Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
 • Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji ww. celu. W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
 • Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 • 12

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.

 

 • 13

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

 

 • 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

 

załącznik nr 1 – karta oceny formalnej

załącznik nr 2 – karta oceny merytorycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 466/2022 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 2 marca 2022 r.

 

 

Brzeg, dnia………………………………..

KARTA  OCENY  FORMALNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa organizacji)

 

warunki formalne tak nie uwagi
1.       1.

 

Czy jest to jedyna oferta złożona przez organizację

w konkursie?

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

2.       2. Czy oferta została złożona na prawidłowym formularzu? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

3.       3.

4.

Czy zakres zadania określonego w ofercie wpisuje się

w przedmiot konkursu?

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

5.       4.

 

 

Czy do oferty został dołączony statut/regulamin organizacji?

W przypadku złożenia kopii – czy została potwierdzona jej

zgodność z oryginałem?

o o Jeżeli zaznaczono NIE wzywa się do uzupełnienia oferty

pod rygorem pozostawienia

bez rozpatrzenia w razie nieuzupełnienia w terminie

5. Czy oferta jest kompletnie wypełniona? o o Jeżeli zaznaczono NIE wzywa się do uzupełnienia oferty

pod rygorem pozostawienia

bez rozpatrzenia w razie nieuzupełnienia w terminie

6.       6.

7.

Czy oferta została podpisana przez osoby do tego

uprawnione?

o o Jeżeli zaznaczono NIE wzywa się do uzupełnienia oferty

pod rygorem pozostawienia

bez rozpatrzenia w razie nieuzupełnienia w terminie

8.       7.

 

Czy statut/regulamin organizacji przewiduje działalność

w zakresie określonym w §1 ogłoszenia konkursowego

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

 

 

Podpisy członków Komisji :                 1. …………………………………..                 5. ………………………………..

 1. ………………………………….. 6. ………………………………..
 2. …………………………………… 7. ………………………………..
 3. ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 466/2022 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 2 marca 2022 r.

 

Brzeg, dnia………………………………..

KARTA  OCENY  MERYTORYCZNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa organizacji)

warunki merytoryczne skala oceny liczba punktów
1.

2.       1.

3.

Atrakcyjność zadania, w tym sposobu jego realizacji. 0 ÷ 5
4.       2. Czas trwania działania bezpośrednio skierowanego

do beneficjentów zadania.

1 dzień ÷ 1 pkt

2 dni ÷ 2 pkt

3-5 dni ÷ 3 pkt

6-10 dni ÷ 4 pkt

powyżej 10 dni ÷ 5 pkt

 

3.

5.

Mierzalność, atrakcyjność i rzetelność opisu rezultatów zadania publicznego. 0 ÷ 5
6.

7.       4.

8.

Rzetelność i realność planu i harmonogramu działań. 0 ÷ 5
5.

9.

Rzetelność i racjonalność kalkulacji przewidywanych

kosztów oraz jej spójność z planem i harmonogramem

działań.

0 ÷ 5
1.       6.

2.

3.

Procentowy udział (w całkowitym koszcie zadania)

środków finansowych własnych przeznaczonych

na realizację zadania.

poniżej 10% ÷ 0 pkt
10-20% ÷ 1 pkt21-30% ÷ 2 pkt

31-40% ÷ 3 pkt

41-50% ÷ 4 pkt

powyżej 50% ÷ 5 pkt

4.       7.

 

Procentowy udział (w całkowitym koszcie zadania) wkładu

osobowego i rzeczowego.

poniżej 20% ÷ 0 pkt

20-30% ÷ 1 pkt

31-50% ÷ 2 pkt

powyżej 50% ÷ 3 pkt

5.       8. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie publiczne.  

0 ÷ 5

6.       9.

 

 

Realizacja zadań publicznych zleconych przez Powiat Brzeski w okresie ostatnich 3 lat – rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia zadania, w tym przyznanych środków -27 ÷ 0
10.

 

 

Czy organizacja zalega z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia

społeczne?

-27 ÷ 0
      Podsumowanie oceny merytorycznej: -53 ÷ 38

Podpisy członków Komisji:                  1. …………………………………..                 5. ………………………………..

 1. ………………………………….. 6. ………………………………..
 2. …………………………………… 7. ………………………………..
 3. ……………………………………

 

Wydrukuj stronę