UCHWAŁA NR 276/2017

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) w związku z § 14 uchwały Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”.

Z konkursu wyłączone jest finansowanie zadań określonych w art. 27 i art. 28 ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170, 1171 oraz z 2017 r. poz. 60), jeżeli te zadania lub ich finansowanie wpłyną na poprawę warunków uprawiania sportu tylko przez członków klubu sportowego.

§ 2

Na realizację zadania określonego w § 1 przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 35.000,00 zł.

§3

1.Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

2.Bezpośrednimi beneficjentami dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być mieszkańcy spoza powiatu brzeskiego – nie dotyczy osób wskazanych w ust. 8.

3.Dotację na realizację zadania otrzymują organizacje, których oferty zostaną uznane przez Zarząd Powiatu Brzeskiego za najkorzystniejsze.

4.Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.

5.Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5.000,00 zł.

6.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.

7.Z dotacji powiatu brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:

1)nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,

2)koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,

3)koszty obsługi administracyjnej zadania, w szczególności wynagrodzenie koordynatora, obsługa finansowa i prawna zadania, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura organizacji.

8.Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania, np. trenerów, przewodników turystycznych.

9.Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania. Realizacja zadania powinna być zakończona nie później niż do dnia 10 grudnia 2017 r.

§4

1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji

1

reguluje ustawa.

2.Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.

3.

Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie

z zawartą

umową

oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

4.

Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać

we wszystkich

drukach związanych

z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także

w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach

sponsorów itp.,

informacje

o tym,

iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane

do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

§5

1.W konkursie mogą brać udział organizacje, które:

1)prowadzą działalność statutową w zakresie turystyki lub wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2)są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

2.W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyły się z dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na wykonanie zadania publicznego.

3.Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2017 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

4.W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.

5.Ofertę należy złożyć wraz z wymaganym załącznikiem na formularzach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. poz. 1300).

6.Formularze dostępne są na stronie internetowej: powiat.brzeski.opolski.sisco.info w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

7.Do ofert należy dołączyć pisemne oświadczenie o nr rachunku bankowego organizacji.

8.Oferta i oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu.

9.Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.

10.Oferty:

1)złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu ust. 1—2;

2)złożone na formularzach innych niż określone w ust. 5;

3)niespełniające wymogów wskazanych w § 3;

4)których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;

5)niepodpisane zgodnie z ust. 8;

6)nieczytelne;

7)niekompletnie wypełnione;

8)z terminem zakończenia realizacji zadania dłuższym niż 10 grudnia 2017 r.

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

11.W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.

2

12.Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1.

§6

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r.

2.Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.

3.Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:

1)ocenia zasadność realizacji zadania w odniesieniu do przedstawionej diagnozy potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;

2)ocenia realność zakładanych rezultatów;

3)ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania publicznego;

4)ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;

5)ocenia udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

6)uwzględnia planowany przez organizacje wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

7)uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4.Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.

5.Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.

6. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.

7.Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.

§7

1.W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową w składzie:

1)Genowefa Prorok – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;

2)Irena Kokocińska – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako z-ca przewodniczącego komisji;

3)Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;

4)Wanda Cyza – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;

5)Edyta Kowalska-Mykita – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji.

2.Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XXIV/190/16 Rady

Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

§ 8

W roku 2016 Powiat Brzeski zrealizował następujące zadania publiczne z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

3

Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania publicznego

Przyznana

kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Miłośników

Zajęcia ruchowe w wodzie wraz

3.149 zł

Turystyki w Drodze z siedzibą

z elementami nauki pływania jako

w Skorogoszczy

forma prowadzenia zdrowego stylu

życia

2.

Brzeskie Stowarzyszenie

Aktywna Amazonka, to zdrowa

2.000 zł

Amazonek „BSA”

Amazonka

3.

Stowarzyszenie „Nasze

Piknik rodzinny – gram z dzieckiem –

2.900 zł

Osiedla”

daję przykład

4.

Polskie Towarzystwo

Aktywnie na ścieżkach Stobrawskiego

5.000 zł

Turystyczno-Krajoznawcze

Parku Krajobrazowego

Oddział Ziemi Brzeskiej

5.

Ludowy Zespół Sportowy

Wspieranie kultury fizycznej poprzez

5.000 zł

Atletik Kolnica „KS 2011”

utworzenie „Klubu Fitness”

6.

Chorągiew Opolska Związku

XX Jubileuszowy Rajd w Poszukiwaniu

1.500 zł

Harcerstwa Polskiego

Mikołaja

Hufiec Brzeg

7.

Stowarzyszenie Rozwoju

Pokochaj sport – pokochasz siebie

3.800 zł

Odnowy i Promocji Wsi

Żłobizna „Wilijki”

8.

Klub Sportowy Koszykówki

Organizacja zajęć sportowo-

5.000 zł

STAL Brzeg

rekreacyjnych dla mieszkańców

powiatu „Weekend z koszykówką

w Sielskiej Wodzie”

9.

Uczniowski Klub Sportowy

Sportowe wakacje

4.000 zł

„Szkolna Akademia Piłkarska”

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

1)uchwałę Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.;

2)ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 10

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

1)Irena Kokocińska tel. 77 444 79 13, email: i.kokocinska@brzeg-powiat.pl;

2)Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20, email: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1)stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

2)stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;

3)na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

4

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

1. Starosta Maciej Stefański (−)

2. Wicestarosta Jan Golonka (−)

3. Jacek Hargot (nieobecny)

4. Arletta Kostrzewa (nieobecna)

5. Tomasz Róża (−)

5

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 276/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14 lutego 2017 r.

Brzeg, dnia………………………………..

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa oferenta)

warunki formalne

tak

nie

uwagi

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu?





pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

Czy oferta została złożona na prawidłowym formularzu?





pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

Czy jest to jedyna oferta złożona przez oferenta w konkursie?





pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

Czy oferta jest kompletnie wypełniona i czytelna?





pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

Czy zadanie konkursowe wpisuje się w cele statutowe oferenta?





pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy oferent spełnia wymogi określone w § 5 ust. 2 ogłoszenia

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę





pozostawia się bez rozpatrzenia

konkursowego?

i bez oceny kolejnych warunków

Czy zakres zadania określonego w ofercie wpisuje się

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę





pozostawia się bez rozpatrzenia

w przedmiot konkursu?

i bez oceny kolejnych warunków

Czy bezpośrednimi beneficjentami dotacji są mieszkańcy spoza

Jeżeli zaznaczono TAK ofertę

powiatu brzeskiego? (z zastrzeżeniem §

3 ust. 8 ogłoszenia





pozostawia się bez rozpatrzenia

konkursowego)

i bez oceny kolejnych warunków

Czy wysokość dotacji, o którą ubiega się oferent przekracza 80%

Jeżeli zaznaczono TAK ofertę





pozostawia się bez rozpatrzenia

kosztu całkowitego zadania, przekracza kwotę 5.000 zł?

i bez oceny kolejnych warunków

Czy dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wskazanych

Jeżeli zaznaczono TAK ofertę





pozostawia się bez rozpatrzenia

w § 3 ust. 7 ogłoszenia konkursowego?

i bez oceny kolejnych warunków

Jeżeli zaznaczono TAK ofertę

Czy realizacja zadania jest zakończona po dniu 10.XII.2017 r.?





pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Jeżeli zaznaczono NIE ofertę

Czy oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione?





pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Podpisy członków Komisji :

1. …………………………………..

5.

………………………………..

2. …………………………………..

6.

………………………………..

3. ……………………………………

7.

………………………………..

4. ……………………………………

6

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 276/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 14 lutego 2017 r.

Brzeg, dnia………………………………..

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa oferenta)

warunki merytoryczne

skala oceny

liczba punktów

W jakim stopniu potrzeby wskazujące na konieczność

wykonania zadania zostały zidentyfikowane i uzasadnione przez

0 ÷ 5

oferenta?

Realność rezultatów zadania publicznego.

0 ÷ 5

Rzetelność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania

0 ÷ 3

publicznego.

Rzetelność i realność harmonogramu zadania publicznego.

0 ÷ 3

poniżej 10% – 0 pkt

Procentowy

udział

środków

finansowych

własnych lub

10-20% – 1 pkt.

21-30% – 2 pkt.

pochodzących z innych źródeł

przeznaczonych na

realizację

31-40% – 3 pkt.

zadania.

41-50% – 4 pkt.

powyżej 50% – 5 pkt.

Procentowy

udział

wkładu osobowego, w

tym

świadczeń

poniżej 20% – 0 pkt

20-40% – 1 pkt.

wolontariuszy i pracy społecznej członków.

powyżej 40% – 2 pkt.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,

przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0 ÷ 2

publiczne.

1 dzień ÷ 1 pkt

Czas trwania działania bezpośrednio skierowanego do

2 dni ÷ 2 pkt

beneficjentów zadania

3 – 5 dni ÷ 3 pkt

powyżej 5 dni ÷ 4 pkt

Liczba adresatów, do których skierowana jest oferta.

0 ÷ 3

Czy podmiot rzetelnie i terminowo rozliczył się z otrzymanych

-2 ÷ 0

od Powiatu Brzeskiego dotacji w okresie 3 poprzednich lat?

Podsumowanie oceny merytorycznej :

-2 ÷ 32

Podpisy członków Komisji :

1. …………………………………..

5. ………………………………..

2. …………………………………..

6. ………………………………..

3. ……………………………………

7. ………………………………..

4. ……………………………………

7

Wydrukuj stronę