UCHWAŁA NR 166/2020

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w związku z § 14 uchwały Nr IX/89/19  Rady Powiatu Brzeskiego z 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. uchwala się, co następuje:

 • 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu ochrony i promocji zdrowia przez jego zlecenie w trybie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”. Celem zadania jest zwiększenie świadomości zdrowotnej lub poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu brzeskiego.

 • 2

Na realizację zadania określonego w § 1  przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 15.000 .

 • 3
 1. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 30 % możliwych punktów.
 3. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
 4. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5000,00 zł.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 6. Z dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:
 • nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,
 • koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,
 • koszty obsługi administracyjnej zadania, w szczególności wynagrodzenie koordynatora, obsługa finansowa i prawna zadania, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura organizacji.
 1. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być finansowane koszty udziału w zadaniu wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania np. lekarza, terapeuty.
 3. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania.
 • 4
 1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji przewidywanych kosztów do 10% danej pozycji kosztorysowej. Zmiany te nie wymagają zgody Powiatu Brzeskiego.
 3. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.
 4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 5. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich materiałach związanych
  z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
  w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
  iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.
 • 5
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje:
 • których statut/regulamin przewiduje prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • które są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
  Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę, nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (jeśli posiada) oraz z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia” .
 2. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
 3. Oferty należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: brzeski.opolski.sisco.info w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
 5. Do ofert należy dołączyć aktualną wersję statutu/regulaminu organizacji.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutem/ regulaminem.
 7. W przypadku złożenia kopii statutu/regulaminu wymagane jest potwierdzenie zgodności z jego oryginałem na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej.
 8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.
 9. Oferty:
 • bez wymaganego załącznika wskazanego w ust. 6;
 • nie spełniające wymogu wskazanego w ust. 7 i ust. 8

pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana, drogą mailową na adres wskazany w ofercie, do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.

 1. Oferty:
 • złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu ust. 1;
 • złożone na formularzu innym niż określony w ust. 4;
 • niespełniające wymogów wskazanych w 3 ust. 3 – 4;
 • których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;
 • nieczytelne;
 • niekompletnie wypełnione;
 • nie uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy sytuacji wskazanej w ust. 10)

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
 2. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1.
 • 6
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 8 maja 2020 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • ocenia zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego;
  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania publicznego;
  • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
  • ocenia udział środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację zadania publicznego;
  • uwzględnia wkład osobowy i rzeczowy;
  • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
  • uwzględnia fakt posiadania zaległości z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
 4. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.
 5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 6. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.
 8. Zarząd Powiatu Brzeskiego unieważni konkurs, jeżeli:
 • nie zostanie złożona żadna oferta,
 • wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 • żadna z ofert nie spełni warunku określonego w 3 ust. 2.
 • 7
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
  w składzie:
 • Arletta Kostrzewa – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
 • Maciej Róg – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
 • Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Klaudia Siwula – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;
 • Agnieszka Folęga – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji.
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr IX/89/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 • 8

W roku 2019 Powiat Brzeski zrealizował następujące zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
1. Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Wyprzedź raka. Badaj się. 5.000 zł
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Nr 2 w Brzegu

Przeskocz cukrzycę 5.000 zł
 • 9W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:
  • uchwałę Nr IX/89/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.;
  • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • 10

  Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20.

  • 11

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

  1) administratorem  danych  osobowych wskazanych  w  ofercie jest  Powiat  Brzeski − Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl;

  2) z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Brzegu  można  skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl

  3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających  z prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – zorganizowania i przeprowadzenia konkursu;

  4 ) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww celu.;

  5) dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych  osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania, instytucjom publicznym;

  6) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  7) dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a po jego zakończeniu  przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera) – 5 lat;

  8) osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

  9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  10) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

  11) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

  12) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

  13) dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu  na to,  że  określona w  pkt 3 podstawa  jest  inna  niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  • 12

  Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.

  • 13

  Uchwała podlega ogłoszeniu na:

  1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

  2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;

  3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

  • 14

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Zarząd Powiatu Brzeskiego:

   

  Starosta Jacek Monkiewicz (−)

  Wicestarosta Ewa Smolińska (−)

  Monika Jurek (−)

  Tomasz Komarnicki (−)

  Arletta Kostrzewa (−)

   

  załącznik nr 1-karta oceny formalnej oferty konkursowej

  załącznik nr 2-karta oceny merytorycznej oferty konkursowej

Wydrukuj stronę