UCHWAŁA NR 265/2017

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948) w związku z § 14 uchwały Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. uchwala się, co następuje:

 •   1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z  zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”.

 • 2

Na realizację zadania określonego w § 1  przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 30.000 .

 • 3
 1. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Bezpośrednimi beneficjentami dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być mieszkańcy spoza powiatu brzeskiego – nie dotyczy osób wskazanych w ust. 8.
 3. Dotację na realizację zadania otrzymują organizacje, których oferty zostaną uznane przez Zarząd Powiatu Brzeskiego za najkorzystniejsze.
 4. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
 5. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5.000,00 zł.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 7. Z dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:
 • nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,
 • koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,
 • koszty wynagrodzenia jury, komisji;
 • koszty obsługi administracyjnej zadania, w szczególności wynagrodzenie koordynatora, obsługa finansowa i prawna zadania, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura organizacji.
 1. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania np. artystów, prelegentów.
 2. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania. Realizacja zadania powinna być zakończona nie później niż do dnia 10 grudnia 2017 r.
 • 4
 1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa.
 2. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 4. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich drukach związanych
  z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
  w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
  iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.
 •    5
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje, które:
 • prowadzą działalność statutową w zakresie kultury;
 • są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;
 1. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyły się z dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na wykonanie zadania publicznego.
 2. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
  Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury” .
 3. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
 4. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganym załącznikiem na formularzach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. poz. 1300).
 5. Formularze dostępne są na stronie internetowej: brzeski.opolski.sisco.info w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
 6. Do ofert należy dołączyć pisemne oświadczenie o nr rachunku bankowego organizacji.
 7. Oferta i oświadczenie, o którym mowa w ust.7 powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu.
 8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.
 9. Oferty:

1) złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu ust. 1—2;

2) złożone na formularzach innych niż określone w ust. 5;

3) niespełniające wymogów wskazanych w § 3;

4) których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;

5) niepodpisane zgodnie z ust. 8;

6) nieczytelne;

7) niekompletnie wypełnione;

8)  z terminem zakończenia realizacji zadania dłuższym niż 10 grudnia 2017 r.

Zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
 2. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1.
 • 6
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 marca 2017 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • ocenia zasadność realizacji zadania w odniesieniu do przedstawionej diagnozy potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;
  • ocenia realność zakładanych rezultatów;
  • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania publicznego;
  • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
  • ocenia udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  • uwzględnia planowany przez organizacje wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 4. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.
 5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 6. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
 7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.
 • 7
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
  w składzie:
 • Genowefa Prorok – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
 • Irena Kokocińska – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako z-ca przewodniczącego komisji;
 • Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Stefania Marchwińska – wskazana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi, jako członek komisji;
 • Łukasz Mardas – wskazany przez Fundację „MARKO” na rzecz Osób Chorych i Niepełnosprawnych, jako członek komisji;
 • Robert Laszuk – wskazany przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, jako członek komisji.
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
 • 8

W roku 2016 Powiat Brzeski zrealizował następujące zadania publiczne z zakresu kultury;

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
1. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Tu” 3.700 zł
2. Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” Europejskie Dni Dziedzictwa – Sokorogoszcz 2016 4.300 zł
3. Towarzystwo Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Brzegu

XXVII Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara 1.200 zł
4. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Czeska Wieś „SOBÓTKA” Szerzenie kultury wśród mieszkańców Czeskiej Wsi 650 zł
5. Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” UWAGA !!! Kulturą można się zarazić !!! Podpatrujemy Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016 4.600 zł
6. Towarzystwo Muzyczne „MEDIUS” 2. Festiwal Piastów Śląskich

w powiecie brzeskim

5.000 zł
7. Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” Realizacja 18. Konfrontacji Literackich „SYFON” 3.500 zł

 

 • 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

 • uchwałę Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.;
 • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 • 10

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

1) Irena Kokocińska tel. 77 444 79 13, email: i.kokocinska@brzeg-powiat.pl;

2) Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20, email: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl.

 

 • 11

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

 

 • 12

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem

http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;

2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;

3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

 • 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 1. Starosta Maciej Stefański  (—)
 2. Wicestarosta Jan Golonka  (—)
 3. Jacek Hargot  (nieobecny)
 4.             Arletta Kostrzewa (—)
 5. Tomasz Róża (—)

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr………./2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia ………………………..2017 r.

 

 

 

 

Brzeg, dnia…………………

 

 

KARTA  OCENY  FORMALNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa oferenta)

warunki formalne tak nie uwagi
Czy oferta została złożona w  terminie określonym w ogłoszeniu? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy oferta została złożona na prawidłowym formularzu? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy jest to jedyna oferta złożona przez oferenta w konkursie? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy oferta jest kompletnie wypełniona i czytelna? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy zadanie konkursowe wpisuje się w cele statutowe oferenta? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy oferent spełnia wymogi określone w § 5 ust. 2 ogłoszenia konkursowego? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy zakres zadania określonego w ofercie wpisuje się

w przedmiot konkursu?

o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy bezpośrednimi beneficjentami dotacji są mieszkańcy spoza powiatu brzeskiego?  (z zastrzeżeniem § 3 ust.8 ogłoszenia konkursowego) o o Jeżeli zaznaczono TAK ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy wysokość dotacji, o którą ubiega się oferent przekracza 80% kosztu całkowitego zadania, przekracza kwotę 5.000 zł? o o Jeżeli zaznaczono TAK ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wskazanych w § 3 ust 7 ogłoszenia konkursowego? o o Jeżeli zaznaczono TAK ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Czy oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione? o o Jeżeli zaznaczono NIE ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia

i bez oceny kolejnych warunków

Podpisy członków Komisji :               1. …………………………………..              5. ………………………………..

 1. ………………………………….. 6. ………………………………..
 2. …………………………………… 7. ………………………………..
 3. ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ……../2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia …………..………2017 r.

 

 

Brzeg, dnia………………………………..

 

 

KARTA  OCENY  MERYTORYCZNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa oferenta)

 

warunki merytoryczne skala oceny liczba punktów
W jakim stopniu potrzeby wskazujące na konieczność wykonania zadania zostały zidentyfikowane i uzasadnione przez oferenta? 0 ÷ 5
Realność rezultatów zadania publicznego. 0 ÷ 5
Rzetelność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego. 0 ÷ 3
Rzetelność i realność harmonogramu zadania publicznego. 0 ÷ 3
Procentowy udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania. poniżej 10% – 0 pkt
10-20% – 1 pkt.21-30% – 2 pkt.31-40% – 3 pkt.

41-50% – 4 pkt.

powyżej 50% – 5 pkt.

Procentowy udział wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.  

poniżej 20% – 0 pkt

20-40% – 1 pkt.

powyżej 40% – 2 pkt.

 

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne. 0 ÷ 2
Czas trwania działania bezpośrednio skierowanego do beneficjentów zadania 1 dzień ÷ 1 pkt

2 dni ÷ 2 pkt

3 – 5 dni ÷ 3 pkt

powyżej 5 dni ÷ 4 pkt

Liczba adresatów, do których skierowana jest oferta. 0 ÷ 3
Czy podmiot rzetelnie i terminowo rozliczył się z otrzymanych od Powiatu Brzeskiego dotacji w okresie 3 poprzednich lat? -2 ÷ 0
Podsumowanie oceny merytorycznej : -2 ÷ 32

 

Podpisy członków Komisji :               1. …………………………………..              5. ………………………………..

 1. ………………………………….. 6. ………………………………..
 2. …………………………………… 7. ………………………………..
 3. ……………………………………

 

 

Wydrukuj stronę