UCHWAŁA NR 426/2018
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) w związku z § 14 uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”.

§ 2

Na realizację zadania określonego w § 1 przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 30.000 zł.

§ 3

1. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
2. Bezpośrednimi beneficjentami dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być mieszkańcy spoza powiatu brzeskiego – nie dotyczy osób wskazanych w ust. 8.
3. Dotację na realizację zadania otrzymują organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 50% możliwych punktów.
4. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
5. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5.000,00 zł.
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
7. Z dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:
1) nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,
2) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,
3) koszty wynagrodzenia jury, komisji;
4) koszty obsługi administracyjnej zadania, w szczególności wynagrodzenie koordynatora, obsługa finansowa i prawna zadania, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura organizacji.
8. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania np. artystów, prelegentów.
9. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania. Realizacja zadania powinna być zakończona nie później niż do dnia 10 grudnia 2018 r.

§ 4

1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa.
2. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
4. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich drukach związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

§ 5

1. W konkursie mogą brać udział organizacje, które:
1) prowadzą działalność statutową w zakresie kultury;
2) są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;
2. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyły się z dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na wykonanie zadania publicznego.
3. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę, nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury” .
4. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
5. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganym załącznikiem na formularzach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. poz. 1300).
6. Formularze dostępne są na stronie internetowej: powiat.brzeski.opolski.sisco.info w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
7. Do ofert należy dołączyć pisemne oświadczenie o nr rachunku bankowego organizacji.
8. Oferta i oświadczenie, o którym mowa w ust.7 powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu.
9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.
10. Oferty:
1) złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu ust. 1—2;
2) złożone na formularzach innych niż określone w ust. 5;
3) niespełniające wymogów wskazanych w § 3;
4) których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;
5) niepodpisane zgodnie z ust. 8;
6) nieczytelne;
7) niekompletnie wypełnione;
8) z terminem zakończenia realizacji zadania dłuższym niż 10 grudnia 2018 r.
zostaną odrzucone ze względów formalnych.
11. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
12. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1.

§ 6

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 marca 2018 r.
2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) ocenia zasadność realizacji zadania w odniesieniu do przedstawionej diagnozy potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym;
2) ocenia realność zakładanych rezultatów;
3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania publicznego;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
5) ocenia udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnia planowany przez organizacje wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.
5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
6. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.

§ 7

1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
w składzie:
1) Genowefa Prorok – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
2) Irena Kokocińska – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako z-ca przewodniczącego komisji;
3) Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
4) Małgorzata Ptak – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;
5) Elżbieta Wielgus – wskazana przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, jako członek komisji.
2. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr XXXV/276/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

§ 8

W roku 2017 Powiat Brzeski zrealizował następujące zadania publiczne z zakresu kultury:

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
1. Towarzystwo im. Ferenza Liszta Cykl koncertowy Wieczory Lisztowskie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 5.000 zł
2. Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu Koncert „Młoda Muzyka Powiatu Brzeskiego” 4.900 zł
3. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM X Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Tu” 4.220 zł
4. Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Brzegu
XXVIII Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej im. Mariana Hemara 1.200 zł
5. Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” „Muzyka łagodzi obyczaje” – cykl imprez muzycznych nad stawem 4.300 zł
6. Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień” Jarmark Bożonarodzeniowy
w Brzezinie
4.200 zł
7. Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” Piknik historyczny – Skorogoszcz 2017 2.000 zł
8. Stowarzyszenie Musica Aeterna 10. Festiwal Piastów Śląskich 2.000 zł

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:
1) uchwałę Nr XXXV/276/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.;
2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 10

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:
1) Irena Kokocińska tel. 77 444 79 13, email: i.kokocinska@brzeg-powiat.pl;
2) Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20, email: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu na:
1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;
2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;
3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:
1. Starosta Maciej Stefański (−)
2. Wicestarosta Jan Golonka (−)
3. Jacek Hargot (−)
4. Arletta Kostrzewa (−)
5. Tomasz Róża (−)

Załączniki do pobrania:

Karta oceny formalnej oferty konkursowej

Karta oceny merytorycznej oferty konkursowej

Wydrukuj stronę