UCHWAŁA NR 161/2020
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w związku z § 14 uchwały Nr IX/89/19 Rady Powiatu Brzeskiego z 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. uchwala się, co następuje:
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez jego zlecenie w trybie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej odpowiednio „organizacjami” lub „ustawą”. Celem zadania jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb osób niepełnosprawnych z powiatu brzeskiego.
§ 2
Na realizację zadania określonego w § 1 przeznacza się środki publiczne z budżetu Powiatu Brzeskiego do wysokości 15.000 zł.
§ 3
1. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
2. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 30 % możliwych punktów.
3. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe.
4. Wysokość dotacji, o którą może wnioskować organizacja nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego zadania publicznego i nie może być wyższa niż 5.000,00 zł.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
6. Z dotacji Powiatu Brzeskiego nie mogą być pokryte następujące koszty:
1) nagrody finansowe dla beneficjentów zadania,
2) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy,
3) koszty obsługi administracyjnej zadania, w szczególności wynagrodzenie koordynatora, obsługa finansowa i prawna zadania, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura organizacji.
7. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być finansowane koszty udziału w zadaniu wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Z dotacji Powiatu Brzeskiego mogą być pokryte koszty wynagrodzenia osób realizujących część merytoryczną zadania np. terapeuty, rehabilitanta, trenera.
9. Termin realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia realizacji zadania.
§ 4
1. Szczegółowe warunki realizacji i dofinansowania zadania oraz zasady rozliczania dotacji reguluje ustawa.
2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji przewidywanych kosztów do 10% danej pozycji kosztorysowej. Zmiany te nie wymagają zgody Powiatu Brzeskiego.
3. Organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ustawy.
4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
5. Wyłonione organizacje są zobowiązane zamieszczać we wszystkich materiałach związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatorach itp.), a także
w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacje o tym,
iż zadanie jest dotowane przez Powiat Brzeski. Informacje takie winny być również podawane do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.
§ 5
1. W konkursie mogą brać udział organizacje:
1) których statut/regulamin przewiduje prowadzenie działalności w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) które są zdolne do realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
2. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2020 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą organizacji składającej ofertę, nr Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (jeśli posiada) oraz z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” .
3. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie nadesłania decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa.
4. Oferty należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
5. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: powiat.brzeski.opolski.sisco.info w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
6. Do ofert należy dołączyć aktualną wersję statutu/regulaminu organizacji.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutem/ regulaminem.
8. W przypadku złożenia kopii statutu/regulaminu wymagane jest potwierdzenie zgodności z jego oryginałem na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej.
9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone organizacji bez otwierania.
10. Oferty:
1) bez wymaganego załącznika wskazanego w ust. 6;
2) nie spełniające wymogu wskazanego w ust. 7 i ust. 8
pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana, drogą mailową na adres wskazany w ofercie, do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.
11. Oferty:
1) złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu ust. 1;
2) złożone na formularzu innym niż określony w ust. 4;
3) niespełniające wymogów wskazanych w § 3 ust. 3 – 4;
4) których zakres zadania nie wpisuje się w przedmiot konkursu;
5) nieczytelne;
6) niekompletnie wypełnione;
7) nie uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy sytuacji wskazanej w ust. 10)
zostaną odrzucone ze względów formalnych.
12. W sytuacji, gdy organizacja złoży więcej niż jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe, odrzucone ze względów formalnych zostaną wszystkie jej oferty.
13. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 1.
§ 6
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.
2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 7.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) ocenia zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania publicznego;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne;
4) ocenia udział środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia wkład osobowy i rzeczowy;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat Brzeski zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) uwzględnia fakt posiadania zaległości z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
4. Ocena merytoryczna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny merytorycznej oferty konkursowej, według załącznika nr 2.
5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego na podstawie listy ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
6. Zarząd Powiatu Brzeskiego zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy lub jej odrzuceniu.
7. Od rozstrzygnięć Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje organizacjom odwołanie.
8. Zarząd Powiatu Brzeskiego unieważni konkurs, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
3) żadna z ofert nie spełni warunku określonego w § 3 ust. 2.
§ 7
1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową
w składzie:
1) Arletta Kostrzewa – przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego, jako przewodniczący komisji;
2) Maciej Róg – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
3) Małgorzata Cegielska-Pikor – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
4) Klaudia Siwula – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;
5) Agnieszka Folęga – pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako członek komisji;
6) Małgorzata Naumowicz – wskazana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej, jako członek komisji.
2. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała Nr IX/89/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

§ 8
W roku 2019 Powiat Brzeski zrealizował następujące zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
1. Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Szkolenie dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera, demencją i innymi niepełnosprawnościami 5.000 zł
2. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM To właśnie MY 5.000 zł

§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:
1) uchwałę Nr IX/89/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.;
2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 10
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Cegielska-Pikor tel. 77 444 79 20.
§ 11
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest Powiat Brzeski − Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77444 79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – zorganizowania i przeprowadzenia konkursu;
4 ) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji ww celu.;
5) dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania, instytucjom publicznym;
6) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a po jego zakończeniu przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera) – 5 lat;
8) osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu.
§ 13
Uchwała podlega ogłoszeniu na:
1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/;
2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl/;
3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:
Starosta Jacek Monkiewicz (−)
Wicestarosta Ewa Smolińska (−)
Monika Jurek (−)
Tomasz Komarnicki (−)
Arletta Kostrzewa (−)

załącznik nr 1-karta oceny formalnej oferty konkursowej

załącznik nr 2-karta oceny merytorycznej oferty konkursowej

Wydrukuj stronę