UCHWAŁA NR 733/2023

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

 

z dnia 13 października 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej „ustawą o NPP/O”, w związku z  art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), uchwala się, co następuje:

 

 • 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego zwanego dalej Powiatem z zakresu prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.  przez jego zlecenie organizacjom pozarządowym w formie powierzenia wykonania zadania publicznego.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności dla osób, których nie stać na profesjonalne wsparcie, do usług podmiotów zaspokajających potrzeby prawne i obywatelskie w tym mediację, jak również  zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej takich osób.

 • 2.
 1. Na zadanie składa się (z zastrzeżeniem ust. 2 i 4):
 • prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodkowie;
 • prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lewinie Brzeskim z zastrzeżeniem 11 ust. 2b ustawy o NPP/O (jeżeli nie wpłynie żadna oferta obejmująca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo żadna nie spełni jego wymogów, punkt przeznacza się na nieodpłatną pomoc prawną);
 • prowadzenie w ramach dwóch punktów określonych w pkt 1–2, edukacji prawnej
  na terenie gmin powiatu brzeskiego, w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania pomocy lub świadczenia poradnictwa w formach określonych w art. 3b ust. 2 w związku z art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy o NPP/O.
 1. Zastrzega się możliwość jednostronnej zmiany przez Powiat lokalizacji punktu, przed zwarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, w obrębie tej samej miejscowości określonej w ust. 1 lub na miasto Brzeg.
 2. Wyposażenie punktu gwarantujące bezpieczne przechowywanie dokumentów, dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej oraz koszty utrzymania lokalu, zapewnia Powiat lub Gmina.
 3. W konkursie może być złożona oferta obejmująca:
 • oba punkty określone w ust. 1 pkt 1 oraz 2, wraz z edukacją w ramach obu punktów (pkt 3),

z zastrzeżeniem, że Powiat może również powierzyć oferentowi dowolny jeden spośród tych punktów (ust.1 pkt 1 lub 2); albo

 • tylko jeden spośród punktów określonych w ust. 1 pkt 1 albo 2, wraz z edukacją w ramach wybranego jednego punktu (pkt 3); jeżeli oferta obejmuje tylko punkt określony w ust. 1 pkt 1, oferent określa ewentualną gotowość do powierzenia mu nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach (ust. 1 pkt 1 oraz 2) w przypadku określonym w art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O.
 1. Poradnictwo i pomoc określone w ust. 1 w każdym powierzonym punkcie obejmują również nieodpłatną mediację prowadzoną przez organizację w punkcie.
 2. O zastosowaniu art. 28a ustawy o NPP/O w przypadkach tam wskazanych decyduje starosta.
 • 3.
 1. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości (rocznie):
 • na każdy z powierzonych punktów (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2) — 64 023,96 zł;
 • na zadania z zakresu edukacji prawnej (§ 2 ust. 1 pkt 3) — 3 166,02 zł na każdy z punktów (§ 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2)
 1. Dotacja może być przeznaczona tylko na zadanie określone w § 1.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% danej pozycji kosztorysowej. Przesunięcia te nie wymagają zgody Powiatu. Przesunięcia nie mogą nastąpić między zadaniami określonymi w § 2 ust. 1, tj. pomiędzy poszczególnymi punktami ani pomiędzy edukacją prawną a prowadzeniem danego punktu.
 3. Przesunięcia przekraczające limit określony w ust. 3 wymagają aneksu przed poniesieniem wydatku w nadmiernie zmienionej kwocie.
 • 4.
 1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone, a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona łącznie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z zastrzeżeniem ust. 3-4, wg poniższego harmonogramu oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy:

 

Grodków:                                                              Lewin Brzeski:
1) poniedziałek:  09:00 – 13:00                  1) poniedziałek:  10:00 – 14:00

2) wtorek:           09:00 – 13:00                  2) wtorek:            10:00 – 14:00

3) środa:             11:00 – 15:00                   3) środa:              10:00 – 14:00

4) czwartek:       09:00 – 13:00                   4) czwartek:         10:00 – 14:00

5) piątek:            09:00 – 13:00                   5) piątek:             10:00 – 14:00

 1. Tylko wybrane dyżury w punktach mogą być ograniczone do określonej specjalizacji, wcześniej uzgodnionej z Powiatem w formie dokumentowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w powierzonym punkcie, czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w oznaczonych dniach lub okresie, na żądanie starosty złożone w formie dokumentowej za pośrednictwem pracowników Starostwa Powiatowego w Brzegu obsługujących zadanie. Nie powoduje to zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza lokalem punktu albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
  Nie powoduje to zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 4. Organizacja, której powierzono realizację zadania zobowiązana jest do zapewnienia dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). W zakresie zapewniania dostępności architektonicznej, organizacja zobowiązana jest do współpracy
  z Powiatem.
 • 5.
 1. O powierzenie realizacji zadania określonego w § 12 może ubiegać się organizacja, która jest wpisana w danym zakresie na listę prowadzoną przez Wojewodę Opolskiego na podstawie art. 11d ust. odpowiednio 2 lub 3 ustawy o NPP/O i nie jest w tym zakresie z niej wykreślona.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone, a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona przez osoby wskazane w wykazie „danych osób bezpośrednio realizujących zadanie” zgodnym z załącznikiem nr 2
  do niniejszej uchwały. Zastępców dopuszcza się pod warunkiem, że wymiar zastępstw
  nie przekracza 50% łącznego czasu dyżurów w całym terminie realizacji zadania wskazanym w § 4 ust. 1. Zastępcy muszą spełniać takie same wymagania jak osoby wskazane w ofercie.
 3. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone, a nieodpłatna mediacja będzie prowadzona – przez organizację
  w powierzonym punkcie na zasadach określonych w ustawie o NPP/O. Organizacja
  w szczególności terminowo sporządza i dostarcza:
 • karty pomocy elektronicznie przy pomocy ministerialnego systemu teleinformatycznego;
 • oświadczenia osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy o NPP/O (jeżeli dotyczy).
 • 6.
 1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i numerem KRS (jeśli dotyczy) organizacji składającej ofertę i napisem: „Otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.”.

W dniu 03.11.2023 r. ofert nie można składać do wrzutni przed budynkiem; w takim przypadku będą traktowane jako złożone po terminie.

 1. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego, terminem złożenia oferty jest DATA FAKTYCZNEGO WPŁYWU przesyłki do starostwa.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057).
 3. Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – 2023.
 4. Oferta musi zawierać:
 • wybór punktów zgodnie z 2 ust. 4 pkt 1 albo pkt 2, dokonany w oświadczeniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • plan i harmonogram działań oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (pkt III.4 i V oferty), które muszą obejmować (wskazywać) poszczególne terminy, nazwy i opisy działań oraz po co najmniej jednym rodzaju kosztów, odrębnie dla:
 1. każdego oferowanego punktu;
 2. edukacji prawnej, na każdy oferowany punkt.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • dane osób bezpośrednio realizujących zadanie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
 • w sytuacji gdy załącznik, o którym mowa w pkt 2, wskazuje prawnika (art.11 ust. 3 pkt 2 ustawy o NPP/O):
 1. dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych
  w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające długość jego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • w przypadku złożenia kopii ww. dokumentów wymagane jest potwierdzenie zgodności z ich oryginałami na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”,   wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej;
 1. oświadczenia o korzystaniu przez niego z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i niekaralności
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe;
 • w sytuacji gdy załącznik, o którym mowa w pkt 2, wskazuje doradcę (art.11 ust. 3a ustawy o NPP/O):
 1. dokument potwierdzający posiadanie przez niego wykształcenia wyższego (nie dotyczy to sytuacji gdy doradcą jest adwokat/radca prawny/doradca podatkowy),
 2. dokument potwierdzający ukończenie przez niego z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności
  w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego wydane przez podmiot uprawniony (art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy o NPP/O),

−  w przypadku złożenia kopii ww. dokumentów wymagane jest

potwierdzenie zgodności z ich oryginałami na każdej zapisanej stronie,
w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”,

wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej;

 1. oświadczenia o korzystaniu przez niego z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i niekaralności
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe;
 • porozumienia o wolontariacie, jeżeli organizacja przewiduje asystę lub inne świadczenia wolontariatu (zgodnie z art. 11 ust. 6b ustawy o NPP/O; w przypadku złożenia kopii ww. dokumentów wymagane jest potwierdzenie zgodności z ich oryginałami na każdej zapisanej stronie, w szczególności za pomocą słów „potwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą, imieniem i nazwiskiem (podpisem) osoby potwierdzającej;
 • specjalizacje dyżurów, jeżeli organizacja takie zaoferowała – w części III pkt 4 oferty „Plan i harmonogram działań” w sposób jednoznaczny za pomocą słowa „specjalizacja”.
 1. Oferta i wymagane załączniki (nr 1 i 2) powinny być podpisane przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku organizacji niewpisanych do KRS – z jej statutu lub regulaminu, który
  w takim przypadku również należy dołączyć do oferty wraz z dokumentem, z którego wynika powołanie (wybór) osób, które podpisały ofertę i załączniki. Przepis ten nie wyłącza prawidłowego umocowania pełnomocnika.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Omyłkowe otwarcie nie stanowi przeszkody do zwrotu.
 3. Oferty:
  • bez wymaganych załączników wskazanych w ust. 6 i (jeżeli dotyczy) ust. 7 lub załącznikami niezgodnymi z wymaganym wzorem (załącznik nr 1 – 2 do niniejszej uchwały);
  • niepodpisane zgodnie z ust. 7;
  • wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie;
  • niezawierające danych określonych w ust. 5 (bowiem są konieczne
   do porównania ofert i oceny merytorycznej)

pozostawia się do uzupełnienia. Organizacja zostanie wezwana pocztą elektroniczną
na adres wskazany w ofercie do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.

 

 1. Oferty:
 • złożone przez organizacje nieuprawnione, tj. niespełniające wymogu § 5 ust. 1;
 • złożone na formularzu innym niż określony w ust. 3;
 • nieuzupełnione w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy sytuacji wskazanej
  w ust. 9) albo niezawierające adresu poczty elektronicznej w sytuacji, gdy zgodnie z ust. 9 wymagały uzupełnienia

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 1. Ocena formalna dokonana zostanie w oparciu o kartę oceny formalnej oferty konkursowej, według załącznika nr 3.
 • 7.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.
 2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z wymogami formalnymi zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, o której mowa w § 8.
 3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:
 • doświadczenie organizacji w wykonywaniu czynności określonych w § 5 ust. 2 z oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 • proponowaną jakość wykonania zadania (liczbę osób określonych w § 5 ust. 2 i ich doświadczenie zawodowe wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały);
 • przedstawioną kalkulację kosztów i harmonogram realizacji zadania oraz założone rezultaty;
 • atrakcyjność form edukacji prawnej;
 • atrakcyjność specjalizacji dyżurów;
 • wkład rzeczowy i środki organizacyjne oferowane przez organizację;
 • gotowość do powierzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach;
 • niezaleganie w opłacaniu należności z tytułu zobowiązań podatkowych i składek
  na ubezpieczenie społeczne;
 • udział wolontariuszy na zasadach określonych w art. 11 ust. 6b ustawy o NPP/O;
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które

w 3 poprzednich latach realizowały zlecone przez Powiat zadania publiczne, biorąc pod

uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Dotację na realizację zadania mogą otrzymać organizacje, których oferta w ocenie merytorycznej uzyska nie mniej niż 30% możliwych punktów oceny.
 2. Ocenę merytoryczną na karcie dokonuje się odrębnie dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dla punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 3. Powiat może powierzyć oba punkty jednej organizacji albo dwóm różnym organizacjom
  z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 pkt 1.
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Brzeskiego, zwany dalej Zarządem, na podstawie kart ocen merytorycznych ofert konkursowych uszeregowanych według podsumowania od największej do najmniejszej łącznej liczby punktów na dany rodzaj punktu (§ 2 ust. 1 pkt 1-2). Uszeregowanie odbywa się na liście ofert rekomendowanych Zarządowi przez komisję konkursową.
 5. Zarząd zawiadamia na piśmie oferentów o przyjęciu oferty i terminie podpisania umowy albo o odrzuceniu oferty.
 6. W sytuacji odstąpienia organizacji od zawarcia umowy, bądź niepodpisania przez nią umowy w wyznaczonym terminie, przyjmuje się do realizacji ofertę organizacji, która uzyskała na liście ofert rekomendowanych następną najwyższą ocenę.
 7. Od rozstrzygnięć Zarządu w przedmiocie wyboru ofert nie przysługuje oferentom odwołanie.
 8. Warunkiem zawarcia umowy na realizację zadnia jest również zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Zarząd unieważni konkurs, jeżeli:
 • nie zostanie złożona żadna oferta;
 • wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
 • żadna z ofert nie spełni warunków określonych w ust. 4.
 1. Zarząd stwierdzi bezskuteczność konkursu w razie jego nierozstrzygnięcia do 30 listopada 2022 r., zgodnie z art. 11 ust. 12 pkt 1 ustawy o NPP/O.
 • 8.
 1. W celu opiniowania ofert złożonych w trakcie konkursu powołuje się komisję konkursową w składzie:
 • Arletta Kostrzewa — przedstawiciel Zarządu, jako przewodniczący komisji;
 • Maciej Róg — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako zastępca przewodniczącego komisji;
 • Katarzyna Kotala — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu, jako sekretarz komisji;
 • Małgorzata Cegielska-Pikor — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu;
 • Małgorzata Ptak — pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu;
 • Wojciech Medoliński — przedstawiciel Wojewody Opolskiego.
 1. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej reguluje uchwała określona
  w § 10 pkt 1.
 • 9.

Zadania w zakresie NPP/NPO  Powiat:

 • w 2022 r. realizował za pośrednictwem Stowarzyszenia Sursum Corda  przekazując
  z budżetu państwa kwotę – 128 040,00 zł;
 • w 2023 r. realizuje na pośrednictwem Stowarzyszenia Sursum Corda przekazuje
  łącznie z budżetu państwa kwotę – 126 060,00 zł.
 • 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się:

1) uchwałę Nr XLV/313/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.;

2) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

3) ustawę o NPP/O.

 • 11.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:

Katarzyna Kotala, tel. 77 444 79 80, e-mail: k.kotala@brzeg-powiat.pl

 • 12.

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg;
  77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku ciążącego
  na administratorze – zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu, na podstawie art. 6 pkt. 1 lit c RODO w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o NPP/O.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów,
  w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych –
  5 lat. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
 7. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
 8. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji ww. celu. W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.
 • 13

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 • 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu na:

 • stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem https://bip.brzeg-powiat.pl
 • stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/
 • na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.
 • 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

 

 1. Starosta Jacek Monkiewicz (—)

 

 1. Wicestarosta Ewa Smolińska (—)

 

 1. Arletta Kostrzewa (—)

 

 1. Monika Jurek (nieobecna)

 

 1. Tomasz Komarnicki (nieobecny)

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 733/2023 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 października 2023 r.

OŚWIADCZENIE

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa/-y organizacji-oferenta/-ów)

NPP = punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (Grodków, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2b ustawy oNPP/O)

NPO = punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Lewin Brzeski, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O)

lp. przedmiot treść
1 Oferta obejmuje punkt:  NPP

 NPO

2 Jeżeli oferta obejmuje tylko punkt NPP, czy organizacja jest gotowa do powierzenia jej NPP w obu punktach w przypadku określonym w art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O

(§ 2 ust. 4 pkt 2 uchwały)?

 tak

 nie lub

nie dotyczy

3 Czy oferta obejmuje asystę lub inne świadczenia wolontariatu? (należy przedstawić porozumienia!) NPP:

 tak

 nie

NPO:

 tak

 nie

4 Oferta obejmuje przeprowadzanie mediacji

w punktach określonych w poz. 1?

ý tak
5 Oferta obejmuje edukację prawną

w punktach określonych w poz. 1?

ý tak
6 Organizacja zapewnia dostępność cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? ý tak
7 Liczba zakończonych pełnych lat doświadczenia organizacji w:
a udzielaniu pomocy prawnej
b świadczeniu poradnictwa obywatelskiego
c przeprowadzaniu mediacji (art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o NPP/O)
d edukacji prawnej

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 733/2023 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 października 2023 r.

DANE OSÓB BEZPOŚREDNIO REALIZUJĄCYCH ZADANIE

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa/-y organizacji-oferenta/-ów)

lp. imię nazwisko[1] nr wpisów

na listy

i ich miasta (organizacje)[2]

punkt uprawnienia (zaznaczyć odpowiednie): pełne ukończone lata doświadczenia zawodowego z zakresu
NPP NPO adwokat radca prawny doradca podatkowy prawnik[3] doradca[4] mediator[5] pomocy prawnej poradnictwa obywatelskiego przeprowadzania mediacji5
1

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)
 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 733/2023 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 października 2023 r.

 

Brzeg, dnia………………………………..

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer oferty)

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.

(tytuł zadania)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa/-y organizacji-oferenta/-ów)

lp. warunki formalne tak nie uwagi
1 Oferent jest podmiotem wpisanym w zakresie określonym w ofercie na listę prowadzoną przez Wojewodę Opolskiego na podstawie art. 11d ust. 1 ustawy o NPP/O, i nie jest w tym zakresie z niej wykreślony Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

2 Czy oferta zostały złożone na druku zgodnym z ogłoszeniem? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

3 Czy wszystkie wymagane załączniki są dołączone do oferty (§ 6 ust. 6 i jeżeli dotyczy ust.7 uchwały)? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę pozostawia się do uzupełnienia
4 Czy załączniki zostały złożone na druku zgodnym z ogłoszeniem? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę pozostawia się do uzupełnienia
5 Czy oferta oraz wymagane załączniki są wypełnione kompletnie, z uwzględnieniem § 6 ust. 5 uchwały, oraz czytelnie? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę pozostawia się do uzupełnienia
6 Czy oferta oraz wymagane załączniki zostały podpisane przez osoby do tego uprawnione (§ 6 ust. 7 uchwały)? Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę pozostawia się do uzupełnienia
lp. warunki formalne

(określono w załączniku nr 2 uchwały)

NPP NPO uwagi
7 Czy co najmniej jedna osoba jest uprawniona do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (tylko w zakresie ofert na punkt NPP)?  tak

 nie

X Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

w zakresie NPP

8 Czy co najmniej jedna osoba jest uprawniona do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (tylko w zakresie ofert na punkt NPO)? X  tak

 nie

Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

w zakresie NPO

9 Czy co najmniej jedna osoba jest uprawniona do przeprowadzania mediacji (art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o NPP/O)?  tak

 nie

 tak

 nie

Jeżeli zaznaczono NIE, ofertę odrzuca się

bez rozpatrzenia

w danym zakresie NPP/O

Podpisy członków Komisji:      1. …………………………………..                 4. ………………………………….

 1. ………………………………….. 5. ………………………………….
 2. ………………………………….. 6. …………………………

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 733/2023 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 października 2023 r.

Brzeg, dnia………………………………..

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(numer oferty)

 

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2024 r.

(tytuł zadania)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa/-y organizacji-oferenta/-ów)

 

lp. kryteria merytoryczne skala oceny punktacja
NPP NPO
1 Liczba zakończonych pełnych lat DOŚWIADCZENIA ORGANIZACJI w udzielaniu pomocy prawnej brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

X
2 Liczba zakończonych pełnych lat doświadczenia organizacji w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

X
3 Liczba zakończonych pełnych lat doświadczenia organizacji w przeprowadzaniu mediacji brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

4 Liczba zakończonych pełnych lat doświadczenia organizacji w edukacji prawnej brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-5 lat – 2 pkt

powyżej 5 lat – 3 pkt

5 Liczba OSÓB uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej brak danych – 0 pkt

1 osoba – 2 pkt

2-3 osoby – 3 pkt

powyżej 3 osób – 1 pkt

X
6 Liczba osób uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego brak danych – 0 pkt

1 osoba – 2 pkt

2-3 osoby – 3 pkt

powyżej 3 osób – 1 pkt

X
7 Liczba osób uprawnionych do przeprowadzania mediacji (art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o NPP/O) brak danych – 0 pkt

1 osoba – 1 pkt

2-3 osoby – 2 pkt

powyżej 3 osób – 3 pkt

8 Czy wśród osób realizujących bezpośrednio zadanie jest co najmniej jeden ADWOKAT? tak – 1 pkt

nie lub brak danych – 0 pkt

2 pkt
9 Czy wśród osób realizujących bezpośrednio zadanie jest co najmniej jeden RADCA PRAWNY? tak – 1 pkt

nie lub brak danych – 0 pkt

10 Uśrednione DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OSÓB udzielających nieodpłatną pomoc prawną, w tym zakresie brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-6 lat – 2 pkt

7-9 lat – 3 pkt

10 lub więcej lat – 4 pkt

X
11 Uśrednione doświadczenie zawodowe osób świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym zakresie brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-6 lat – 2 pkt

7-9 lat – 3 pkt

10 lub więcej lat – 4 pkt

X
12 Uśrednione doświadczenie zawodowe osób przeprowadzających mediację (art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o NPP/O), w tym zakresie brak danych – 0 pkt

0-2 lata – 1 pkt

3-6 lat – 2 pkt

7-9 lat – 3 pkt

10 lub więcej lat – 4 pkt

13 Atrakcyjność form EDUKACJI prawnej dla mieszkańców powiatu 0 ÷ 3 pkt
14 Atrakcyjność proponowanych SPECJALIZACJI dyżurów dla mieszkańców powiatu (art.8 ust.9 stawy o NPP/O, §4 ust.3 uchwały ogłaszającej konkurs) 0 ÷ 10 pkt
15 Mierzalność, atrakcyjność i rzetelność opisu REZULTATÓW (pkt III.5 oferty) 0 ÷ 3 pkt
16 Rzetelność i realność planu i HARMONOGRAMU działań w zakresie danego punktu (pkt III.4 oferty) 0 ÷ 3 pkt
17 Rzetelność i racjonalność  KALKULACJI  przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie danego punktu (pkt V oferty) 0 ÷ 3 pkt
18 Oferowany WKŁAD rzeczowy i środki organizacyjne na realizację zadania:
a drukarka 0 ÷ 1 pkt
b laptop z oprogramowaniem 0 ÷ 2 pkt
c baza aktów prawnych komercyjna 0 ÷ 1 pkt
d toner i papier 0 ÷ 1 pkt
e pozostały wkład rzeczowy („twardy”) 0 ÷ 1 pkt
f pozostałe środki organizacyjne („miękkie”) 0 ÷ 1 pkt
wkład razem: 0 ÷ 7 pkt
19 W razie przedstawienia porozumień o WOLONTARIACIE (art. 11 ust. 6b ustawy o NPP/O):
a asysta dla osób mających trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych 0 ÷ 2 pkt
b inne świadczenia wolontariatu potrzebne dla uprawnionych 0 ÷ 3 pkt
wolontariat razem: 0 ÷ 5 pkt
20 Czy organizacja ZALEGA z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub składek na ubezpieczenia społeczne? tak lub brak oświadczenia:

–36 pkt (minus 36 pkt)

nie: 0 pkt

21 Jeżeli oferta obejmuje tylko punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, czy organizacja wyraża GOTOWOŚĆ do powierzenia jej nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach (art. 11 ust. 2b ustawy o NPP/O)? tak lub nie dotyczy – 10 pkt

nie lub brak danych– 0 pkt

10 pkt
22 Realizacja zadań publicznych zleconych przez Powiat Brzeski w okresie ostatnich 3 lat – rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia zadania, w tym przyznanych środków             – 36 ÷  0
23 Podsumowanie oceny merytorycznej: NPP –72 ÷ 69pkt

NPO –72 ÷ 69 pkt

 

Podpisy członków Komisji:      1. …………………………………..                 4. ………………………………….

 1. ………………………………….. 5. ………………………………….
 2. ………………………………….. 6. ……………………………

 

 

 

Przewodniczący Zarządu                                         Wicestarosta                                Etatowy Członek Zarządu

(—)                                                                (—)                                                        (—)

Jacek Monkiewicz                                               Ewa Smolińska                                    Arletta Kostrzewa

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadnia publicznego przez  organizacje
pozarządowe

 

 

Zgodnie z podstawą prawną przytoczoną w uchwale, Powiat Brzeski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) oraz edukacji prawnej. Ustawa przewiduje otworzenie na terenie powiatu brzeskiego 3 punktów. Organizacjom pozarządowym, wyłanianym w otwartym konkursie ofert, według ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, powierza się prowadzenie dwóch punktów (jeden dedykowany NPP, drugi – NPO). Ustawa ta stanowi, że ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminach
i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oraz terminie dokonania wyboru ofert, a także realizowanych przez powiat zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami (w tym roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim).Wszystkie te elementy zostały określone w uchwale.

 

Skarbnik

(—)

Sabina Nowak

 

 

 

 

 

 

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie skutkuje ujęciem środków w planie wydatków
i dochodów
budżetu Powiatu Brzeskiego ze środków z dotacji budżetu państwa.

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę