logo

Brzeg, dnia 20 stycznia 2022 r.

 

Ogłoszenie II uzupełniającego naboru kandydatów na członków

Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu

 

Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru i uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłoszonego w dniu odpowiednio 26 listopada 2021 r. i 3 stycznia 2022 r. , kartę zgłoszeniową złożyły następujące organizacje pozarządowe:

  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Powiatowy w Brzegu,
  • Towarzystwo Ochrony Zwierząt,
  • Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa”,
  • Fundacja Moc i Siła,
  • Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego i Profilaktyki „DIALOG”,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim,
  • Stowarzyszenie „Szara Zebra”.

 

Zgodnie z § 3 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 13 członków, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wobec faktu braku skutecznego zgłoszenia wymaganej liczby przedstawicieli organizacji, Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza II uzupełniający nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, do którego zaprasza wszystkie inne od wymienionych wyżej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) prowadzące działalność na terenie powiatu brzeskiego.

Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka rady. Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonej karcie zgłoszeniowej. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu (regulaminu). W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem:

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu (regulaminu) organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

Karty zgłoszeniowe należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii  Ogólnej  Starostwa  Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, bądź systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2022 r.

Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

 

karta zgłoszeniowa

Wydrukuj stronę