Brzeg, dnia 14 listopada 2023 r.

 

 

Ogłoszenie drugiego uzupełniającego naboru kandydatów na członków

Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu

(uzupełnienie wakatów)

 

 

Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu ogłoszonego w dniu 24 października 2023 r., którego celem było uzupełnienie trzech wakatów, kartę zgłoszeniową skutecznie złożyła tylko jedna organizacja – Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”.

Wobec faktu braku skutecznego zgłoszenia wymaganej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza drugi uzupełniający nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, którego celem jest uzupełnienia wakatów, do którego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność na terenie powiatu brzeskiego.

Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka rady. Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonej karcie zgłoszeniowej. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu (regulaminu). W przypadku organizacji niewpisanych do KRS do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem:

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu (regulaminu) organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

Karty zgłoszeniowe należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii  Ogólnej  Starostwa  Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, bądź  systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2023 r.

Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

 

karta zgłoszeniowa do pobrania: tutaj

Wydrukuj stronę