Starosta Brzeski informuje, że w Starostwie Powiatowym w Brzegu, Filia w Grodkowie 

 

ul. Warszawska 29 (budynek Urzędu Miejskiego w Grodkowie) w pok. nr 9 (parter) w terminie od 3 września do 21 września 2012 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze   zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt zmodernizowanego operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów GOLA GRODKOWSKA, GŁĘBOCKO, JĘDRZEJÓW, KOBIELA, KOPICE, LIPOWA, NOWA WIEŚ MAŁA, OSIEK GRODKOWSKI, PRZYLESIE DOLNE, ROGÓW, STRZEGÓW, SULISŁAW, WIĘCMIERZYCE, WIERZBNIK, WOJNOWICZKI, ŻARÓW, ŻELAZNA   jednostki ewidencyjnej gmina Grodków.

Projekt operatu składający się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek spisowych budynków, kartotek spisowych lokali, mapy ewidencyjnej opracowany został na podstawie art. 4 ust. 1a, art.20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu uwagi do tych danych.

 

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

 

 

                                                                                                   Starosta Brzeski

 

                                                                                                   Maciej Stefański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga, niniejsza informacja podlega publikacji w dniu 7 sierpnia 2012 w Gazecie Wyborczej oraz w dniu

 

8 sierpnia w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl

 

Ponadto informację wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 i Robotniczej 12, Filii w Grodkowie oraz Urzędu Miejskiego w Grodkowie od dnia    20 sierpnia   do dnia   21 września 2012 roku.

 

 
Wydrukuj stronę