1 października 2013 roku odbyły się obrady Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzegu. Tematem posiedzenia było m.in. przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. W swoim wystąpieniu dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Kłaczek poinformował, iż na koniec sierpnia 2013 roku w powiecie brzeskim liczba bezrobotnych wynosiła 6508, a stopa bezrobocia 20,9% (w województwie opolskim 13,5% a w Polsce 13%). W porównaniu do lipca 2013 w naszym powiecie wystąpił spadek liczby bezrobotnych o 33 osoby. We wrześniu prawdopodobnie nastąpi wzrost liczby bezrobotnych z uwagi na rejestrację tegorocznych absolwentów szkół średnich i wyższych.

 

Sytuacja gospodarcza kraju jest nadal trudna, co wpływa niekorzystnie na rynek pracy. Negatywna koniunktura gospodarcza występuje w handlu hurtowym, budownictwie, przetwórstwie spożywczym, transporcie, gospodarce magazynowej usługach gastronomicznych. Podczas spotkania Rady Zatrudnienia dyrektor PUP poinformował, że w przypadku pozyskania nowych środków finansowych nie będą one przeznaczone na staże, ale na dofinansowanie nowych miejsc pracy dla pracodawców.

W dalszej części obrad Anna Soroczyńska – naczelnik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy przedstawiła informację o środkach finansowych, jakie pozyskał PUP w Brzegu w 2013 r na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu m. in. na projekty z POKL oraz z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zapoznała Radę z efektywnością tych programów.
Ponadto zaopiniowano pozytywnie zmiany w programie specjalnym „Praca dla młodych”, zawnioskowano o podniesienie kary dla pracodawców z tytułu nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu z 200 zł na 500 zł oraz stwierdzono, że pracodawcy winni zatrudniać po zakończeniu stażu bezrobotnego na minimum 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wydrukuj stronę