- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Wykaz nieruchomości – Grodków, ul. Krakowska

Brzeg, dnia 17.05.2018r.

G.6840.2. 3.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO OGŁASZA
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (w trybie ustnego przetargu nieograniczonego) WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

Lp. Położenie
i opis
nieruchomości
Nr działki, ark. m. Numer
KW
Pow.
działki w m2
Pow. użytkowa garażu m2 Udział w nieruchomości wspólnej Cena garażu wraz z udziałem we współwłasności gruntu
1 Obręb Grodków
ul. Krakowska
Lokal – garaż Nr 5
778/28
ark.m. 7
OP1N/00064248/0 762 m2 59,50 0,200 10 500,00 zł
2 Obręb Grodków
ul. Krakowska
Lokal-garaż
Nr 8
778/28
ark.m. 7
OP1N/00064248/0 762 m2 34,68 0,116 6 000,00 zł

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dn. 18.02.1998 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 18.05.1998 r. nr 13, poz. 64, teren obejmujący działkę nr 778/28 w Grodkowie wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 17.05. 2018r. do dnia 7.06.2018r. oraz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowych nieruchomości , zgodnie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. tj. do dnia 28.062018r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl