Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w dziewiątej edycji konkursu: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego”.

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

W ramach konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej do 31 grudnia 2015 roku, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości:

  • ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budowli i budynków,
  • terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszącą ich atrakcyjność i konkurencyjność.

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego przyznając nagrodę główną zwaną „Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego” inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia  konkursowego, w dwóch kategoriach: „przestrzeń publiczna na obszarach miejskich” i „przestrzeń publiczna na obszarach wiejskich”. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.

Konkursowi głównemu towarzyszyć będzie Konkurs Internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2016”.

Zgłoszenia do konkursu zawierające:

  1. wypełniony formularz zgłoszenia realizacji ,
  2. pisemne oświadczenie osoby fizycznej, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację imienia i nazwiska w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących konkurs,
  3. fotografie zgłaszanej realizacji – minimum cztery i maksymalnie osiem zdjęć ukazujących realizowane przedsięwzięcie oraz dokumentację fotograficzną terenu przed realizacją – w zapisie cyfrowym (w formacie .tiff lub .jpg), o rozdzielczości min. 300 dpi, o min. rozmiarze 13x18cm,
  4. projekt zagospodarowania terenu (zeskanowany) – orientujący lokalizację realizacji konkursowej i jej sposób zagospodarowania należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: NPPWO@opolskie.pl bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście na adres:

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  1. Hallera 9, 45-867 Opole

z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2016”

w terminie do 26 sierpnia 2016 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu  można uzyskać na stronie internetowej www.opolskie.pl w zakładce „Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2016” i  w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO.

Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Błaszczyk-Leśniak, tel. 77 4482 135, e-mail: m.blaszczyk@opolskie.pl lub Pani Elżbieta Pawlik, tel. 77 4482 135, e-mail: e.pawlik@opolskie.pl

 

Wydrukuj stronę