Pragnących pokochać dziecko pozbawione opieki i wychowania informujemy, że w myśl obowiązujących przepisów (tj.art.73 ustawy o pomocy społecznej) pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżeństwu lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

– dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej,
– mają stale miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
– wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia Sądu,
– nie są chore na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
– uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Osoby spełniające te wymagania zapraszamy na rozmowę do PCPR celem udzielenia dalszych informacji, sprecyzowania wymagań i procedury szkoleniowo – kwalifikacyjnej (tel. kontaktowy: 77 416 95 05 ).
Rodziny zastępcze dzielą się na:
a) spokrewnione z dzieckiem,
b) niespokrewnione z dzieckiem,
c) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
– wielodzietne,
– specjalistyczne,
– o charakterze pogotowia rodzinnego.

Pełnienie funkcji niespokrewnionej rodziny zastępczej lub zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga dodatkowo:
– odbycia szkolenia i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

a) osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
b) przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
c) odpowiednią różnicę wieku między kandydatami,
d) poziom rozwoju i sprawności dziecka,
e) zasadę nie rozłączania rodzeństwa,
f) w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

a) odpowiednie warunki bytowe,
b) możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
c) możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka,
d) możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
e) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Rodzice zastępczy mają prawo do:

a) reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego,
b) uzyskania w powiatowym centrum pomocy rodzinie szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz zapewnienia, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie,
c) wsparcia ze strony powiatowego centrum pomocy rodzinie w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów,
d) wynagrodzenia, które przysługuje tylko rodzicom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem,
e) pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
 
Dyrektor PCPR w Brzegu
Aleksander Podgórny
Wydrukuj stronę