Statut powiatu to jedna z najważniejszych uchwał rady powiatu regulująca zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania organów powiatu oraz określająca ich wewnętrzną organizację, cele istnienia i tryb działania.

Na sesji Rady Powiatu Brzeskiego w dniu 28 kwietnia 2016 r. radni widząc potrzebę zmian w obowiązującym Statucie Powiatu Brzeskiego zdecydowali o powołaniu Komisji Statutowej w następującym składzie: Arleta Kostrzewa, Jacek Niesłuchowski, Alojzy Witoń, Cecylia Zdebik i Tomasz Zeman. Na tej samej sesji podjęli również uchwałę w sprawie wyboru jej przewodniczącego powierzając tę funkcję Jackowi Niesłuchowskiemu.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 23 maja br. Ustalono plan pracy komisji, zgodnie z którym prace nad zmianami statutu zakończą się jesienią br.

Z uwagi na kluczowy charakter dokumentu jakim jest Statut Powiatu Brzeskiego komisja zdecydowała o potrzebie przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w tym zakresie.

Dlatego też w tym miejscu zwracamy się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu brzeskiego, organizacji pozarządowych, samorządowców o uwagi i wnioski w przedmiotowym zakresie. Obecnie obowiązujący Statut Powiatu Brzeskiego dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego (http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1080).

Komisja czeka na uwagi, wnioski do końca sierpnia br. Korespondencję w przedmiotowym zakresie można kierować na adres brzeskiego starostwa z dopiskiem Komisja Statutowa, jak również można je składać drogą elektroniczną na adres mailowy: rada@brzeg-powiat.pl lub bezpośrednio do przewodniczącego komisji na adres: jacekniesluchowski@gmail.com

Jednocześnie informuję, że pozostaję do Państwa dyspozycji podczas dyżurów radnego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 500 694 580.

Wszelka aktywność społeczności powiatu brzeskiego we wskazanym wyżej zakresie jest jak najbardziej mile widziana i pożądana.

Przewodniczący Komisji Statutowej

Jacek Niesłuchowski

Wydrukuj stronę