Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r., w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 13 września 2018 r. do dnia 20 września 2018 r.
Uczestnicy konsultacji składają opinie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Formularz powinien być podpisany przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub jej statutu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie:
1) dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
2) statutu organizacji;
3) dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.
Opinie można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl.
Opinie przedstawione po terminie konsultacji, przez nieuprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.
Organizacje mogą przedstawić swoje opinie za pośrednictwem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, z którą również przeprowadzane są konsultacje projektu programu.
Zasady przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr XII/97/15 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz.2636).

STAROSTA
(−)
Maciej Stefański

do pobrania:

program

formularz

Wydrukuj stronę