OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

 

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r., w  brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia  23 października 2017 r. do dnia 30 października 2017 r.

Uczestnicy konsultacji składają opinie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Formularz powinien być podpisany przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub jej statutu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie :

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

Opinie można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl.

Opinie przedstawione po terminie konsultacji, przez nieuprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

Organizacje mogą przedstawić swoje opinie za pośrednictwem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, z którą również przeprowadzane są konsultacje projektu programu.

Zasady przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr XII/97/15 Rady Powiatu
Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz.2636).

 

 

STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO

(−)

Maciej Stefański

program

formularz

Wydrukuj stronę