- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.-Dz. U.
z 2021r., poz. 1428)

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Brzegu, ul. Jana Pawła II 28

 1. Wymagania wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 z późn. zm.):

 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące
  wymagania:
  1)  posiada   wykształcenie     wyższe   i    tytuł    zawodowy    magister,     magister   inżynier  lub
  równorzędny,  oraz  przygotowanie  pedagogiczne  i  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska
  nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
  2)  ukończyła studia  pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub
  studia  podyplomowe,  z  zakresu zarządzania  albo  kurs kwalifikacyjny z  zakresu zarządzania
  oświatą  prowadzony  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  placówek  doskonalenia  nauczycieli;
  3)  posiada  co  najmniej   pięcioletni  staż  pracy  pedagogicznej   na stanowisku  nauczyciela   lub
  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na  stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4)  uzyskała:
  a)  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b)   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c)  w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
  czterech  lat pracy w uczelni
  – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
  5)  spełnia  warunki  zdrowotne  niezbędne do  wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7)  nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia
  26   stycznia 1982 r.-   Karta  Nauczyciela   (t. j. Dz. U.  z 2021 r.  poz. 1762.), a  w  przypadku
  nauczyciela  akademickiego-  karą dyscyplinarną,   o  której   mowa w   art. 276   ust. 1
  ustawy   z  dnia 20  lipca  2018r. – Prawo o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  ( Dz. U.  z 2022r.
  poz.  574,  583)  lub   karą   dyscyplinarną,  o  której mowa   w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia  27
  lipca 2005r.-  Prawo o   szkolnictwie wyższym  ( Dz. U.    z  2017 r.   poz.  2183,  z późn.  zm.)
  oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne
  8)  nie   była   skazana   prawomocnym    wyrokiem   za   umyślne   przestępstwo   lub   umyślne
  przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko  niej postępowanie o przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego;
  10) nie   była   karana    zakazem   pełnienia    funkcji   związanych  z  dysponowaniem  środkami
  publicznymi,   o  których  mowa   w art.  31 ust.  1 pkt 4   ustawy  z  dnia   17  grudnia  2004r.
  o  odpowiedzialności  za   naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.
  poz. 289)
  11) w  przypadku   cudzoziemca-  posiadająca   znajomość   języka    polskiego  poświadczoną  na
  zasadach  określonych  w ustawie z  dnia  7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U.
  z 2021 r.  poz.  672),  ukończyła   studia   pierwszego  stopnia,  studnia  drugiego  stopnia  lub
  jednolite  studia  magisterskie  na  kierunku  filologia  polska  lub jest tłumaczem przysięgłym
  języka polskiego.
 2. Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1)  posiada   obywatelstwo   polskie,   z  tym,  że   wymóg   ten   nie   dotyczy   obywateli    państw
  członkowskich    Unii     Europejskiej,   państw   członkowskich   Europejskiego   Porozumienia
  o   Wolnym   Handlu  (EFTA)-   stron  umowy  o  Europejskim  Obszarze   Gospodarczym  oraz
  Konfederacji Szwajcarskiej,
  2)  posiada  wykształcenie  wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3)  posiada  co  najmniej   pięcioletni  staż  pracy ,  w  tym   co  najmniej   dwuletni  staż  pracy  na
  stanowisku kierowniczym;
  4)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  postępowanie dyscyplinarne;
  5)  ukończyła studia  pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub
  studia  podyplomowe,  z zakresu   zarządzania albo  kurs  kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania
  oświatą  prowadzony  zgodnie  z   przepisami w   sprawie placówek  doskonalenia  nauczycieli;
  6)  spełnia  warunki zdrowotne  niezbędne  do  wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
  7)  ma   pełną   zdolność   do    czynności    prawnych   i   korzysta   z   pełni    praw   publicznych;
  8)  nie   była    skazana    prawomocnym   wyrokiem    za    umyślne    przestępstwo   lub   umyślne
  przestępstwo skarbowe;
  9 ) nie   była   karana    zakazem   pełnienia   funkcji   związanych   z   dysponowaniem   środkami
  publicznymi,   o   których   mowa  w  art.  31  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  17  grudnia  2004r.
  o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
  289)
  10) w  przypadku   cudzoziemca-   posiadająca    znajomość   języka  polskiego  poświadczoną   na
  zasadach  określonych  w  ustawie z  dnia  7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U.
  z  2021 r.  poz.  672),  ukończyła   studia  pierwszego   stopnia,  studnia    drugiego stopnia  lub
  jednolite  studia  magisterskie  na  kierunku  filologia  polska  lub  jest  tłumaczem przysięgłym
  języka polskiego.
 3. Wskazanie wymaganych dokumentów : 

– stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego,

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane;
w przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w punktach 4-7  powinny być one poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7.

 

Dokumenty należy składać:

Na żądanie organu prowadzącego  szkołę kandydat jest obowiązany  przedstawić  oryginały dokumentów, o których mowa w pkt II ogłoszenia.

 

 1. Informacja o sposobie zawiadomienia kandydatów o terminie konkursu

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

 

 1. Informacje o danych osobowych dla kandydatów

Zgodnie z prawem informuje się, że:

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Jacek Monkiewicz     (—)
Ewa Smolińska          (—)
Arletta Kostrzewa      (—)
Monika Jurek             (—)
Tomasz Komarnicki   (—)