Powiat Brzeski ogłasza konkurs na logotyp Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu (PRDPP).
Celem konkursu jest:
– wzrost identyfikacji Rady w przestrzeni publicznej,
– upowszechnienie i promocja działalności PRDPP
– upowszechnianie wiedzy na temat obecności organizacji pozarządowych w przestrzeni publicznej i życiu społecznym,

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, osób fizycznych, grup formalnych i nieformalnych  z terenu powiatu brzeskiego.

Każdy może przesłać maksymalnie 2 prace

Do zgłoszeń należy dołączyć podpisany „Formularz zgłoszeniowy w konkursie na logo Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu”. Szczegółowe kryteria oceny prac określa regulamin, który znajduje się na stronie https://brzeg-powiat.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać droga pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logotyp PRDPP” do dnia 30 września 2016 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerami  telefonów:
Mieczysław Niedźwiedź   77 444 79 14
Jadwiga Kulczycka  723 974 261
Magdalena Kłoda 785 110 374

Starosta Powiatu Brzeskiego
Maciej Stefański

Wydrukuj stronę