INFORMATOR

O ZADANIACH POWIATU W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

 

Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych realizowane jest na podstawie art. 35a ust.7 pkt. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. z 2011 r. Dz. U Nr 127, poz. 721 z późn. zm ) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U Nr 230, poz. 1694 ).

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem głównym jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i uzyskały wpis do rejestru organizatorów turnusów. Turnus może być zorganizowany wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonych przez wojewodę, a czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Mogą być także organizowane specjalistyczne turnusy w formie niestacjonarnej (np. turnus pod żaglami, kajakowy, konny itp.) Organizator turnusu realizuje turnus zgodnie z programem, który stanowi integralną część wniosku o wpis do rejestru.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
Według stanu na marzec 2012 r. wysokość ta wynosi odpowiednio:
a) 1793,37 zł na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
b) 2331,38 zł dla osoby samotnej
Wysokość dofinansowania wynosi:
a) 27% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z kwartału poprzedzającego przyznanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lata uczącej się i nie pracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
b) 25% wynagrodzenia , o którym mowa w pkt. a dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
c) 23% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
d) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
e) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności
Według stanu na marzec kwoty dofinansowania wyglądałyby następująco:
968 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności i dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia, 897 zł dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 825 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz 646 zł dla opiekunów i osób zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej.
W szczególnie uzasadnionych trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej można podwyższyć dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna do 35% przeciętnego wynagrodzenia.
Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz została skierowana na turnus rehabilitacyjny przez lekarza, pod opieką którego się znajduje.
Istotne jest także aby wybór ośrodka spełniał zasadę zgodności wpisu w rejestrze z rehabilitacją zgodną z rodzajem niepełnosprawności. Oznacza to na przykład, ze osoba niepełnosprawna posiadająca wpis o naruszeniu sprawności z przyczyn ruchowych i okulistycznych ( R i O ) może uczestniczyć w turnusie w ośrodku, który może prowadzić rehabilitację na ruch i wzrok. Nie może zatem uczestniczyć w turnusie w ośrodku, który prowadzi tylko rehabilitację ruchową.
Dofinansowanie można otrzymać tylko i wyłącznie na wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie można zgodnie z Rozporządzeniem raz w roku. 
Można wyjechać także na turnus rehabilitacyjny bez otrzymania dofinansowania ze środków PFRON. Turnus rehabilitacyjny nie jest równoważny w żaden sposób z sanatorium. Są to dwie rodzajowo różne formy rehabilitacji. Wyjazd do sanatorium wymaga dofinansowania ze środków NFZ.  
Możliwość dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny uzależniona jest od środków PFRON jakie ma do dyspozycji samorząd powiatowy. Samorząd powiatowy w drodze Uchwały podejmuje decyzję w sprawie podziału środków PFRON, w tym określa wysokość środków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Biorąc pod uwagę niedobór środków można obniżyć dofinansowanie do turnusu nie więcej niż o 20%, albo przyjąć zasadę przyznawania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej dofinansowania raz na dwa lata. Samorząd powiatowy może też określić po wyrażeniu stanowiska Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych inne zasady przyznawania dofinansowań, np. tylko dla dzieci niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpatrując złożone wnioski kieruje się zarówno ustawą o rehabilitacji, rozporządzeniem w sprawie turnusów jak też ustaleniami Rady Powiatu i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.      
Bliższych informacji na ten temat a także na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 0 -77 -416-95-05, mail: doradcapcprbrzeg@wp.pl.
                                                                                         Aleksander Podgórny
                                                                                         Dyrektor PCPR                
Wydrukuj stronę