Cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

PO KL wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. PO KL realizuje ten cel poprzez:

Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 celów szczegółowych:

* Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
* Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
* Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
* Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
* Wzrost spójności terytorialnej.

Obszary wsparcia PO KL
W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw oraz promocja zdrowia osób pracujących, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rozbudową mechanizmów partnerstwa.

Środki z jakich finansowany jest PO KL
PO KL realizowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu
Społecznego) oraz środków krajowych (budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Całość kwoty, jaką wstępnie przewidziano na realizację Programu, wynosi ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomie, tj. 15%.

PO KL obejmuje całość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), co stanowi 14,4% środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych w ramach NSRO.

Priorytety PO KL
W ramach PO KL realizowanych będzie 10 priorytetów – 9 o charakterze „tematycznym” oraz 1 dodatkowy priorytet „Pomoc techniczna”, który ma na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu.

Priorytety PO KL:
Centralne:

* Zatrudnienie i integracja społeczna
* Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
* Wysoka jakość systemu oświaty
* Szkolnictwo wyższe i nauka
* Dobre rządzenie
* Pomoc techniczna

Regionalne:

* Rynek pracy otwarty dla wszystkich
* Promocja integracji społecznej
* Regionalne kadry gospodarki
* Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Źródło: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, broszura wydana przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wydanie III, Warszawa, wrzesień 2007 r.

Więcej informacji na temat PO KL pod adresem http://www.efs.gov.pl

Wydrukuj stronę