Brzeg, dnia 10 maja 2023 r.

G.6840.1.6.2021

Starosta Brzeski

ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 479/58 o powierzchni 0,0021 ha, położona w Brzegu, obręb Południe,
ark. m. 12, stanowiąca własność Gminy Brzeg, będąca przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00049946/0.

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:
 2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0021 ha. Nieruchomość to działka położona
  3000 m na południe od centralnej części miasta w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiąca niezabudowany pas gruntu
  w części ogrodowej pomiędzy zabudową na ulicach Platanowej i Jaśminowej, pomiędzy budynkami o adresach Platanowa 2 i Jaśminowa 1, 3 i 5. Działka jednym narożnikiem przylega do ulicy Platanowej. Obecnie użytkowana jako część ogrodu przydomowego przy jednej z przyległych posesji i jest wraz z nią ogrodzona, ogrodzenie nie stanowi własności Skarbu Państwa. Właściciel tych nakładów ma prawo je usunąć w terminie 20 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Możliwości inwestycyjne – pogorszone ze względu na geometrię działki (wąska, wydłużona). Granice nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (uchwała Rady Miejskiej w Brzegu
nr XVIII/142/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Nr 7 poz. 121 z dnia 6 lutego 2004 r. ze zm.) położona jest na obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem D16MN/U/Z/W ze sposobem użytkowania podstawowego: funkcja mieszkaniowa z usługami oraz zielenią; funkcja usługi sportu i rekreacji wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią; funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią; funkcja zieleni urządzonej; funkcja zieleni izolacyjnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami; funkcja wody otwarte oraz zbiorniki retencyjne. Działka nr 479/58 położona jest na terenie
o podstawowej funkcji mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN) w obrębie istniejącego zainwestowania.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 1. Cena wywoławcza:
 2. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do I przetargu wynosi 1 700,00 . Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
  w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Uwaga – cena nie obejmuje wartości nakładów, o których mowa w punkcie II ogłoszenia.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 20,00 zł. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 1%.
 • Terminy i wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Opłata roczna na rzecz Gminy Brzeg płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku. Opłata w 2023 r. i w latach następnych będzie wynosić 14,55 zł.

 • Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z art. 77 i art. 78 w związku z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wysokość opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
 2. Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.
 3. Tryb zbycia: ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

 

Uzasadnienie wyboru trybu przetargu – Starosta Brzeski biorąc pod uwagę kształt działki oraz fakt, że działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej postanowił ograniczyć przetarg do ww. podmiotów, za zgodą Wojewody Opolskiego (Zarządzenie Nr 84/22 z dnia 26 lipca 2022 r.).

 

 1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godzinie 1000  w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12, w budynku B, w pokoju nr 107 na I piętrze.

 

 • Warunki udziału w przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • są właścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości przyległych do działki nr 479/58, tj. właścicielami albo użytkownikami wieczystymi działek
  nr 479/1, 479/32, 479/33, 479/34 lub 479/57,
 • zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu na piśmie w zamkniętej kopercie
  z napisem „Przetarg – działka nr 479/58” do dnia 12 czerwca 2023 r. do godziny 1500 w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
  Robotniczej 20. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Brzegu, a nie data nadania,
 • wpłacą wadium w terminie i wysokości określonych w punkcie XIII niniejszego ogłoszenia,
 • stawią się na przetarg osobiście wraz z dokumentem tożsamości lub przez pełnomocnika albo przez przedstawiciela oraz przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium,
 • w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedstawić pełnomocnictwo (oryginał) do uczestnictwa w przetargu oraz dokument tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a gdy działa pełnomocnik należy przedłożyć pełnomocnictwo (oryginał) upoważniające do reprezentowania podmiotu w przetargu.
 1. Zgłoszenie do przetargu (prosimy wypełniać na załączonym druku) powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego lub nazwę i siedzibę oraz numer KRS/REGON, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną lub innym podmiotem,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • podpis zgłaszającego,
 • w przypadku, gdy zgłoszenie składa pełnomocnik do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis.
 1. Komisja przetargowa ogłosi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (ul. Robotnicza 12, I piętro budynek B) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 2. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej (w przypadku wygrania przetargu, umowę o rozdzielności majątkowej należy przedstawić przed podpisaniem umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
 3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 4. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 5. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryteprzedmiotu przetargu. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 • Wadium:
 1. Wysokość wadium wynosi 170,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
  Wyszyńskiego 23, w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. do godziny 2400.
 2. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 3. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tytule wpłaty wadium należy wskazać również numer KRS/REGON uczestnika przetargu.
 4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 5. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w wypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 • Warunki zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego:
 1. Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny prawa użytkowania wieczystego osiągniętej w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszonej
  o wniesione wadium, przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na konto Starostwa Powiatowego
  w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 2. Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz opłat sądowych za wpisy
  w księdze wieczystej.
 3. Wydanie nieruchomości na rzecz nabywcy prawa użytkowania wieczystego nastąpi
  w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.
 4. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej wterminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego,
  niestawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny prawa użytkowania wieczystego do dnia zawarcia umowy, Starosta Brzeski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
  z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 • Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 7 dni. Informację podaje się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 • Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 • Szczegółowych informacji o przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, I piętro, pokój nr 107, tel. 77 444 79 16.

 

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski na okres 30 dni od dnia 10.05.2023 r. do dnia 9.06.2023 r.

Ponadto wyciąg z niniejszego ogłoszenia o przetargu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 10.05.2023 r.

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

 

 

druk zgłoszenia udziału w przetargu dostępny tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę