STAROSTA BRZESKI

 1. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

 

Brzeg, dnia 6.04.2023 r.

G.6821.3.3.2022

 

Starosta Brzeski

 ogłasza I ustny przetarg ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

 

 1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Do oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczony jest udział 8558/20000 w nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Brzegu, obręb Centrum, stanowiącej działkę nr 52/8 o pow. 0,4466 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00014543/1.

 

 1. Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa w całości stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, utwardzoną asfaltem, z dużymi ubytkami w nawierzchni, której dwa końce prowadzą do ulicy Grobli. Przecinają ją liczne sieci uzbrojenia terenu takie jak prąd, woda, kanalizacja, gaz. Działka położona jest na północ od centralnej części miasta Brzeg – na wyspie odrzańskiej, pomiędzy korytem rzeki Odra, a kanałem Odry, w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowo-usługowej. Nieznaczne ryzyko wystąpienia podtopień i powodzi na tym obszarze.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: cel na jaki nieruchomość jest oddawana w użytkowanie wieczyste – pod drogę wewnętrzną.

Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121, 6 lutego 2004 r., zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 90, z dnia 2 listopada 2009 r. poz. 1307 działka nr 52/8, obręb Centrum położona jest w granicach terenu elementarnego B12 P/Z, na obszarze o funkcji przemysłowej, produkcyjnej, magazynowej, transportowej z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami w obrębie istniejącego zagospodarowania oraz w granicach strefy VI – zabudowy produkcyjno-magazynowo-usługowej z pojedynczymi mieszkaniami, z dominującym udziałem zadań z zakresu modernizacji, rewitalizacji i rehabilitacji oraz wprowadzania nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi oraz szczegółowymi. Obszar bezpośrednio zagrożony powodzią.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się – nieruchomość jest już zagospodarowana zgodnie z celem na jaki będzie oddany udział w użytkowanie wieczyste.

 

 1. Cena wywoławcza:

Cena prawa własności gruntu wynosi 234 000,00 zł.

Cena wywoławcza udziału 8558/20000 do I przetargu wynosi 100 128,60 zł.

Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego będzie stanowić 15% ceny uzyskanej w przetargu, do której będzie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego będzie stanowić 3% ceny uzyskanej w przetargu, do której będzie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Okres prawa użytkowania wieczystego: do 5.12.2089 r.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1010,00 zł.

 

 1. Termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku.

 

 1. Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z art. 77 i art. 78 w związku z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Przysługujący Skarbowi Państwa udział w nieruchomości gruntowej, przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste nie jest obciążony ani nie istnieją zobowiązania z nim związane.

 

 1. Sposób rozporządzenia:

Oddanie działki nr 52/8 w użytkowanie wieczyste w udziale 8558/20000 w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na podstawie Zarządzenia Wojewody Opolskiego Nr 111/22 z dnia 6.10.2022 r. oraz Zarządzenia Starosty Brzeskiego Nr 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Forma zbycia: oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 8558/20000.

Tryb zbycia: ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

Uzasadnienie wyboru trybu przetargu: Starosta Brzeski biorąc po uwagę fakt, że działka nr 52/8 stanowi drogę wewnętrzną obsługującą nieruchomości wydzielone z terenu dawnego przedsiębiorstwa BEWAG i zbyte przez likwidatora BEWAGU, postanowił przetarg ograniczyć do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich. Jednocześnie informuje, że ze względu na fakt, iż łączny udział w działce nr 52/8 został już obciążony prawem użytkowania wieczystego, jedyną prawnie dopuszczalną formą zbycia jest oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r.

 

 1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 11:00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w budynku B, w pokoju nr 104 na I piętrze.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • są właścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości przyległych do działki nr 52/8, tj. właścicielami albo użytkownikami wieczystymi działek
  nr 52/1, 991, 52/12, 52/14, 52/6, 54/5, 49/1, 51/2, 51/3, 49/2, 50, 52/2, 52/5, 52/13, 52/9, 52/11, 52/7,
 • zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu na piśmie w zamkniętej kopercie
  z napisem „Przetarg – działka nr 52/8” do dnia 8.05.2023 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
  Robotniczej 20. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Brzegu, a nie data nadania,
 • wpłacą wadium w terminie i wysokości określonych w punkcie 13 niniejszego ogłoszenia,
 • stawią się na przetarg osobiście wraz z dokumentem tożsamości lub przez pełnomocnika albo przez przedstawiciela oraz przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium,
 • w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedstawić pełnomocnictwo (oryginał) do uczestnictwa w przetargu oraz dokument tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a gdy działa pełnomocnik należy przedłożyć pełnomocnictwo (oryginał) upoważniające do reprezentowania podmiotu w przetargu.
 1. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego lub nazwę i siedzibę oraz numer KRS/REGON, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną lub innym podmiotem,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • podpis zgłaszającego,
 • w przypadku, gdy zgłoszenie składa pełnomocnik do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis.
 1. Komisja przetargowa ogłosi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (ul. Robotnicza 12, I piętro budynek B) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 2. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej (w przypadku wygrania przetargu, umowę o rozdzielności majątkowej należy przedstawić przed podpisaniem umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).
 3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 4. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 5. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryteprzedmiotu przetar Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 1. Wadium:
 2. Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
  Wyszyńskiego 23, w terminie do dnia 8.05.2023 r. do godziny 24:00.
 3. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 4. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tytule wpłaty wadium należy wskazać również numer KRS/REGON uczestnika przetargu.
 5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w wypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 1. Warunki zawarcia umowy oddania udziału 8558/20000 w użytkowanie wieczyste:
 2. Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowiącej 15% ceny uzyskanej w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszonej o wniesione wadium, przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy oddania udziału 8558/20000 w użytkowanie wieczyste, na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 3. Koszty sporządzenia umowy o oddanie udziału w użytkowanie wieczyste zawieranej w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe za wpisy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 4. O miejscu i terminie zawarcia umowy oddania udziału w użytkowanie wieczyste nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oddania udziału w użytkowanie wieczyste w formie aktu notarialnego, tj. niestawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu Starosta Brzeski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 7 dni. Informację podaje się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 

 1. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

 1. Szczegółowych informacji o przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, I piętro, pokój nr 107, tel. 77 444 79 16.

 

 

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski na okres 30 dni od dnia 6.04.2023 r. do dnia 8.05.2023 r.

Ponadto wyciąg z niniejszego ogłoszenia o przetargu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej w dniu 6.04.2023 r.

 

 

 

 

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

 

 

 

Data Podpis
Opracowała Oliwia Poprawa 14.03.2023
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 14.03.2023

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę