- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego-Nieruchomość przy ul. Jarzębinowej w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako zabudowana działka nr 3/5 o powierzchni 0,0759 ha

Brzeg, dnia 29 czerwca 2022 r.

G.6840.2.4.2022

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Jarzębinowej w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako zabudowana działka nr 3/5
o powierzchni 0,0759 ha, ark.m.2, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00021841/2.

 

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0759 ha. Działka położona jest w północno-wschodniej części obrębu Żłobizna przy ul. Jarzębinowej, w otoczeniu terenów
o funkcji mieszkaniowej (od południa realizowana jest inwestycja deweloperska „Osiedle Malinowe”), od wschodu rów i tereny rolne, od zachodu garaże, 3500 m od ścisłego centrum miasta Brzeg. Lokalizacja ogólna nieruchomości pogorszona ze względu na hałas od obwodnicy miasta Brzeg, brak ryzyka występowania podtopień
i powodzi w tym obszarze. Ulica Jarzębinowa jest wąska (4-4,5 m), nawierzchnia gruntowa, nierówna, utwardzona tłuczniem. Teren działki nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Woda, prąd, gaz – na początku ul. Jarzębinowej, brak kanalizacji. Działka jest w przeważającej części niezabudowana, w środkowej części znajdują się pozostałości małego budynku gospodarczego z lat 50. XX wieku
o powierzchni zabudowy 28 m2, w tej części występuje gęste zakrzaczenie
i zadrzewienie, teren jest trudnodostępny, ukształtowanie terenu pofalowane, kształt działki jest regularny, teren nie jest ogrodzony. Dojazd pogorszony. Możliwości inwestycyjne obniża sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia przecinająca działkę, ponadto ustanowiono służebność przesyłu w pasie technologicznym linii wysokiego napięcia, która nie przecina działki nr 3/5, ale działka ta znajduje się w jej pasie technologicznym – służebność obejmuje 245 m2. Pod ziemią znajduje się zbiornik, który nie jest ujawniony na mapie zasadniczej. Możliwości inwestycyjne pogorszone.

 

 1. Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przeznaczenie: nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, uchwalonym w dniu 25 marca 2021 r. uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XXI/163/2021 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia
  19 kwietnia 2021 r. poz. 1113) położona jest w przeważającej części w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Północno-wschodni narożnik działki położony jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 2R – tereny rolnicze. Ponadto przez działkę przebiega pas technologiczny od linii elektroenergetycznych, w którym obowiązuje zakaz realizacji nasadzeń drzew, krzewów i innej zieleni, której wysokość może przekroczyć 3 metry oraz zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:
 2. Forma zbycia: sprzedaż na własność.
 3. Tryb zbycia: ustny przetarg nieograniczony.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Podatek VAT – stawka ZW na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
  z 2022 r. poz. 931, 974 i 1137).
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 680,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2022 r. o godzinie 1115 w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12, w budynku B, w pokoju nr 104 na I piętrze.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium w terminie i w wysokości określonych w punkcie X niniejszego ogłoszenia, stawią się na przetarg osobiście wraz z dokumentem tożsamości lub przez pełnomocnika albo przez przedstawiciela oraz przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 1. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że na dzień przetargu pozostają związane umową
  o rozdzielności majątkowej (w przypadku wygrania przetargu, umowę o rozdzielności majątkowej należy przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości).
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 3. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
 4. Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka. Uwaga: nie wyklucza się, że na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.).
W przypadku, gdyby okazało się, że na nieruchomości znajdują się pozostałości podziemnej infrastruktury, nabywca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Powiatu Brzeskiego.

 

 1. Wadium:
 2. Wysokość wadium wynosi 6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. do godziny 1500.
 3. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 4. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tytule wpłaty wadium należy wskazać również numer KRS uczestnika przetargu.
 5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w wypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
 8. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 9. Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium, przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 10. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz opłat sądowych za wpisy w księdze wieczystej.
 11. Wydanie nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 12. O miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej wterminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego tj.niestawienia się
  w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Zarząd Powiatu Brzeskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, I piętro, pokój nr 107, tel. 77 444 79 16.

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 oraz ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 30 dni od dnia 29 czerwca 2022 r.

 

Ponadto wyciąg z niniejszego ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu 29 czerwca
2022 r. w „Nowej Trybunie Opolskiej”.

 

 

Wicestarosta

Ewa Smolińska

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis 27.06.2022 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 27.06.2022 r.