logo

Brzeg, dnia 23.05.2022 r.

G.6845.1.2.2020

Starosta Brzeski

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; powierzchnia nieruchomości:

Do sprzedaży przeznaczony jest lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 300,66 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00051309/0, stanowiący własność Skarbu Państwa, znajdujący się w budynku położonym w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 27, obręb Centrum wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest ww. budynek, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale wynoszącym 305623/1000000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 564/4 o pow. 0,0118 ha, nr 600 o pow. 0,1114 ha i nr 609/4 o pow. 0,0035 ha.

 

 1. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy – niemieszkalny, znajdujący się w przyziemiu budynku wielorodzinnego mieszkalno-użytkowego, wybudowanego w okresie przedwojennym (1860 r.). W skład lokalu wchodzą: 2 wiatrołapy, 5 komunikacji, pomieszczenie techniczne, 10 zapleczy, natrysk, 3 WC, sala, pomieszczenie biurowe. Lokal wyposażony jest w nieczynną instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej. Standard wykończenia i wyposażenia lokalu niski. Na poddaszach i na ścianach zużyte płytki ceramiczne oraz lamperie wykonane farbą olejną. Widoczne zacieki na sufitach i ścianach świadczące o nieszczelności stropodachu. Okna i drzwi zewnętrzne drewniane zużyte, wewnętrzne płytowe. Lokal do kapitalnego remontu. Stan techniczny zły. Lokal od wielu lat nie jest użytkowany, niegdyś była w nim prowadzona stołówka z zapleczem kuchennym. Do lokalu prowadzą trzy niezależne wejścia, wszystkie poniżej poziomu terenu, dojście schodami.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 28 marca 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr VII/85/19 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 24.04.2019 r., poz. 1596 działki nr 600, 609/4, 564/4 zlokalizowane w Brzegu, obręb Centrum, położone są w granicach terenu oznaczonego symbolem O3.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową. Dla terenu oznaczonego symbolem O3.MW/U ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczenie towarzyszące pod zabudowę usługową.

Według ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu uzupełniający sposób zagospodarowania terenu przewiduje budowę wiat, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów, miejsc do parkowania, garaży, budowli infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej.

 

Według ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej w granicach terenu ww. działek zlokalizowany jest budynek wpisany do rejestru zabytków, oznaczony w planie 5.1.21_B.S.1.R – rej. zab. 2331/94 – budynek socjalno-mieszkalny (wraz z otoczeniem). Ww. działki są położone w granicach Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” przyjętego uchwałą nr XXV/277/16 z dnia 28 października 2016 r.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustalono.

 

 1. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosi: 120 000,00 zł.

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.

 

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość sprzedawana jest w stanie wolnym od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomości.

 

 1. Tryb zbycia: Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa dokonywana za zgodą Wojewody Opolskiego na podstawie Zarządzenia Nr 145/21 z dnia 20 października 2021 r., Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Pozwolenia Nr 121/N/2022 r. oraz Starosty Brzeskiego na podstawie Zarządzenia Nr 13/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

 1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotniczej 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu na piśmie w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na lokal użytkowy nr 1 położony przy ulicy Bolesława Chrobrego 27” do dnia 22.06.2022 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Robotnicza 20.

O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu organizującego przetarg.

 • wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości, określonych w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia,
 • stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub przez pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów). Osoba będąca pełnomocnikiem winna posiadać przy sobie pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.

 

Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego lub nazwę i siedzibę, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • podpis zgłaszającego,
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium.

 

W przypadku, gdy zgłoszenie składa pełnomocnik do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości uczestników lub osób reprezentujących uczestnika.

Uwaga: Komisja przetargowa ogłosi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 27.06.2022 r. poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Robotnicza 12, I piętro budynek B nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do tego stanu żadnych zastrzeżeń.

 

 1. Wadium:

Wysokość wadium wynosi 3 000,00 zł. i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rachunku 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ulicy Wyszyńskiego 23 w terminie do dnia 22.06.2022 r. do godz. 24:00.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku uchylenia się uczestnika  przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 1. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

 1. Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 1. Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 77 444 79 16

 

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

Uwaga:

Ogłoszenie o przetargu publikuje się na okres 30 dni tj. od dn. 23.05.2022 r. do dnia przetargu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.brzeg-powiat.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie lokalnej: Nowa Trybuna Opolska  wydanie z dnia 23.05.2022 r., Głos Powiatu wydanie z dnia 24.05.2022 r., Gazeta Brzeska wydanie z dnia 25.05.2022 r.

 

data podpis
Opracowanie Oliwia Poprawa 18.05.2022 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja

Izabela Wiecheć

18.05.2022 r.

 

 

Wydrukuj stronę